25.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 270/58


Kanne 30.6.2016 – Inpost v. komissio

(Asia T-282/16)

(2016/C 270/65)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (Krakova, Puola) (edustaja: asianajaja T. Proć)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan valtiontuesta SA.38869 (2014/N), jonka Puola aikoo toteuttaa myöntääkseen Poczta Polskalle korvauksen vuosien 2013–2015 aikana täyttämän yleispalveluvelvoitteen nettokustannuksista, 26.11.2015 annetun komission päätöksen (EU) C(2015) 8236;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa seitsemään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu yhtäältä SEUT 106 artiklan 2 kohdan rikkomiseen, koska komissio katsoi virheellisesti, että julkisesta palvelusta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevien Euroopan unionin puitteiden [(2011)] edellytys nro 19 (2.6 kohta) täyttyi, ja toisaalta julkisia hankintoja koskevien perussopimuksen sääntöjen rikkomiseen sekä yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 15.12.1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY (EUVL 1998, L 15, s. 14; jäljempänä postidirektiivi) 7 artiklan 2 kohdan virheelliseen tulkintaan.

Jäsenvaltioiden yleispalvelujen tarjoamisen rahoittamiseksi toteuttamien toimien on oltava sekä perussopimuksen määräyksiin perustuvien syrjintäkiellon periaatteen, avoimuusperiaatteen, yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja sisämarkkinoiden vapauksien (jotka edellyttävät yleispalvelun tarjoajan valintaa kilpailun perusteella) että SEUT 106 artiklan 2 kohdan mukaisia, mikä nyt esillä olevassa asiassa ei toteudu.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu SEUT 106 artiklan 2 kohdan rikkomiseen, koska komissio katsoi virheellisesti, että julkisesta palvelusta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevien Euroopan unionin puitteiden edellytykset nro 14 (2.3 kohta) ja nro 60 (2.10) täyttyivät.

Euroopan komissio teki virheen katsoessaan, että koska Poczta Polskalle asetettu yleispalveluvelvoite täyttää postidirektiivissä säädetyt edellytykset, ei ole tarpeen järjestää julkista kuulemista tai toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten julkisten palvelujen käyttäjien ja palveluntarjoajien etujen huomioon ottamiseksi sen osoittamista varten, että yleispalvelua koskevat tarpeet on otettu asianmukaisesti huomioon.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu yhtäältä SEUT 106 artiklan 2 kohdan rikkomiseen, koska komissio katsoi virheellisesti, että julkisesta palvelusta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea koskevien Euroopan unionin puitteiden edellytys nro 52 (2.9 kohta) täyttyi, ja toisaalta postidirektiivin 7 artiklan 1, 3 ja 5 artiklan rikkomiseen.

Euroopan komissio teki virheen, kun se katsoi, että korvausrahasto täytti syrjintäkiellon periaatetta koskevan vaatimuksen yhdenmukaisen enimmäisosuuden, joka on 2 prosenttia yleispalvelun tai korvaavien palvelujen tarjoajien saamista varoista, osalta; tätä prosenttiosuutta sovelletaan yhtenäisellä tavalla kaikkiin markkinoilla oleviin toimijoihin, jotka maksavat osuuksia korvausrahastoon, mikä on kantajan mukaan syrjivää, koska yleispalvelujen tarjoajat eivät ole samassa tilanteessa kuin korvaavien palvelujen tarjoajat.

4)

Neljäs kanneperuste, joka perustuu postidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, koska Euroopan komissio hyväksyi yleispalvelun kustannusten rahoittamisen tiettyjen Poczta Polskalle myönnettyjen erityisoikeuksien kautta.

Postidirektiivin 7 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot eivät saa myöntää tai pitää voimassa postipalvelujen käyttöönottoa ja tarjontaa koskevia yksin- tai erityisoikeuksia. Komissio kuitenkin hyväksyi varauksetta Poczta Polskalle myönnetyt erityisoikeudet.

5)

Viides kanneperuste, joka perustuu SEUT 102 artiklan ja SEUT 106 artiklan 1 kohdan, kun niitä luetaan yhdessä, rikkomiseen.

Kantaja katsoo, että kohtuuttoman suuri korvausrahastoon maksettava pakollinen osuus vaikuttaa siten, että sillä suljetaan kilpailunvastaisesti kilpailijat pois postialan markkinoilta.

6)

Kuudes kanneperuste, joka perustuu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 artiklan ja 17 artiklan 1 kohdan rikkomiseen.

Riidanalaisella päätöksellä vahvistettiin kantajan mukaan valtiontukiohjelma (valtiontukijärjestelmä), joka johtaa kohtuuttomaan puuttumiseen kantajan omistusoikeuteen ja kantajan elinkeinovapauden kohtuuttomaan rajoittamiseen.

7)

Seitsemäs kanneperuste, joka perustuu olennaisten muotomääräysten rikkomiseen ja SEUT 296 artiklassa säädetyn perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin.

Komissio ei ole määrittänyt asianmukaisesti tosiseikkoja, ja se on perustellut päätöksensä monilta osin virheellisillä tosiseikoilla. Komissio esitti siten myös virheellisiä perusteluja, koska se – vastoin omaa ratkaisukäytäntöään – jätti ottamatta raskauttavana olosuhteena kilpailuvaikutuksen osalta huomioon tarjouskilpailun pois sulkemisen.