4.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/50


Žaloba podaná 13. mája 2016 – Yanukovych/Rada

(Vec T-245/16)

(2016/C 243/56)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Doneck, Ukrajina) (v zastúpení: T. Beazley, QC)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/318 zo 4. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 60, 2016, s. 76) v rozsahu, v akom sa týka žalobcu,

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/311 zo 4. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. L 60, 2016, s. 1) na základe toho, že nezrušuje nariadenie č. 208/2014 v rozsahu, v akom sa týka žalobcu,

zaviazal Radu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že Rada Európskej únie (ďalej len „Rada“) nemala riadny právny základ pre sporné opatrenia. Argumenty na podporu tohto žalobného dôvodu a ďalších žalobných dôvodov zahŕňajú toto. Podmienky na to, aby sa Rada mohla opierať o článok 29 ZEÚ, sporné opatrenia nespĺňali. Tieto opatrenia boli v rozpore s cieľmi výslovne stanovenými v rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/318 (právny štát a dodržovanie ľudských práv na Ukrajine). Sporné opatrenia totiž porušujú zásady právneho štátu a ľudské práva tým, že podporujú režim, ktorý nemá minulosť spojenú s dodržovaním ľudských práv a zásad právneho štátu. Rada nemôže dôverovať rozhodnutiam ukrajinských prokurátorov alebo súdov, keďže nie sú nezávislé, ani nestranné, a sú ovplyvnené politickými zásahmi zo strany súčasného režimu na Ukrajine. Prezumpcia neviny, na ktorú má žalobca nárok, bola opakovane ukrajinskými orgánmi porušená.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že Rada zneužila svoje právomoci. Skutočným cieľom sledovaným Radou pri vykonávaní sporných opatrení bolo a je líškať sa súčasnému režimu na Ukrajine a maximalizovať svoj politický vplyv na tento režim, čo nepredstavuje správne použitie dotknutých právomocí.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že Rada neuviedla riadne alebo dostatočné odôvodnenie a odvolávala sa len na konvenčné a nepresné tvrdenia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že žalobca nespĺňa kritériá stanovené pre osobu, ktorá môže byť zaradená na zoznam. Informácie, z ktorých Rada vychádzala, nemali dostatočne pevný skutkový základ na zaradenie žalobcu na zoznam.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tom, že sa Rada dopustila zjavne nesprávneho posúdenia tým, že žalobcu zahrnula do sporných opatrení. Rada nemala konkrétne, vecne spoľahlivé a konzistentné dôkazy na odôvodnenie sporných opatrení a obmedzené informácie, ktoré mala k dispozícii, dostatočne prísne nepreskúmala.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tom, že bolo porušené právo žalobcu na obhajobu a že mu bola odopretá účinná súdna ochrana. Rada okrem iného so žalobcom sporné opatrenia pred ich prijatím zodpovedajúcim spôsobom nekonzultovala a žalobcovi nebola poskytnutá riadna alebo spravodlivá príležitosť buď na opravu chýb, alebo na predloženie relevantných informácií.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tom, že bolo porušené právo žalobcu na vlastníctvo podľa článku 17 ods. 1 Listiny základných práv EU.