4.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/38


Žaloba podaná 22. apríla 2016 – Andrea Incontri/EUIPO – HigicoL (ANDREA INCONTRI)

(Vec T-197/16)

(2016/C 243/41)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Andrea Incontri Srl (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: A. Perani a J. Graffer, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: HigicoL, SA (Baguim do monte, Portugalsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „ANDREA INCONTRI“ – prihláška č. 10 985 323.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 25. februára 2016 vo veci R 146/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

následne prijal prihlášku ochrannej známky Únie č. 10 985 323 ANDREA INCONTRI v celom rozsahu,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov námietkového a odvolacieho konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.