4.7.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 243/38


22. aprillil 2016 esitatud hagi – Andrea Incontri versus EUIPO – HigicoL (ANDREA INCONTRI)

(Kohtuasi T-197/16)

(2016/C 243/41)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Andrea Incontri Srl (Milano, Itaalia) (esindajad: advokaadid A. Perani ja J. Graffer)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: HigicoL, SA (Baguim do Monte, Portugal)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „ANDREA INCONTRI” – registreerimistaotlus nr 10 985 323

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 25. veebruari 2016. aasta otsus asjas R 146/2015-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

muuta vaidlustatud otsust täielikult;

sellest tulenevalt rahuldada ELi kaubamärgi ANDREA INCONTRI registreerimise taotlus nr 10 985 323 täielikult;

mõista nii käesoleva menetluse kulud kui ka EUIPO vastulause- ja kaebemenetluse kulud välja teistelt pooltelt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.