20.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 222/29


Žaloba podaná 22. apríla 2016 – L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER DRAMA)

(Vec T-183/16)

(2016/C 222/36)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: L’Oréal (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: T. de Haan a P. Péters, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Guinot SAS (Paríž, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „MASTER DRAMA“ – prihláška č. 11 566 544.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 23. februára 2016 vo veci R 2500/2014-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, vrátane trov konania žalobkyne vynaložených v konaní pred piatym odvolacím senátom Úradu.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 75 nariadenia č. 207/2009.