20.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/29


Prasība, kas celta 2016. gada 22. aprīlī – L’Oréal/EUIPO – Guinot (“MASTER DRAMA”)

(Lieta T-183/16)

(2016/C 222/36)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: L’Oréal (Parīze, Francija) (pārstāvji – T. de Haan un P. Péters, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Guinot SAS (Parīze, Francija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “MASTER DRAMA” – reģistrācijas pieteikums Nr. 1 566 544

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2016. gada 23. februāra lēmums lietā R 2500/2014–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, kas prasītājai radušies procesā EUIPO Apelācijas piektajā padomē.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta, lasot to kopsakarā ar tās 75. pantu, pārkāpums.