20.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 222/29


Kanne 22.4.2016 – L’Oréal v. EUIPO – Guinot (MASTER DRAMA)

(Asia T-183/16)

(2016/C 222/36)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: L’Oréal (Pariisi, Ranska) (edustajat: asianajajat T. de Haan ja P. Péters)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Guinot SAS (Pariisi, Ranska)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU- tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”MASTER DRAMA” – Rekisteröintihakemus nro 11 566 544

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 23.2.2016 asiassa R 2500/2014-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien kantajalle viraston valituslautakunnan viidennessä jaostossa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa luettuna yhdessä 75 artiklan kanssa on rikottu.