20.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 222/28


22. aprillil 2016 esitatud hagi – L’Oréal versus EUIPO – Guinot (MASTER DUO)

(Kohtuasi T-182/16)

(2016/C 222/35)

Hagiavalduse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: L’Oréal (Pariis, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid T. de Haan ja P. Péters)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Guinot SAS (Pariis, Prantsusmaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: Euroopa Liidu sõnamärk „MASTER DUO” – registreerimistaotlus nr 11 577 574

Menetlus EUIPO-s: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 23. veebruari 2016. aasta otsus asjas R 2916/2014-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kulud, sealhulgas hageja poolt EUIPO viienda apellatsioonikoja menetlusega seoses kantud kulud, välja EUIPO-lt.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b (koostoimes artikliga 75) rikkumine.