20.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 222/26


Sag anlagt den 22. april 2016 – L’Oréal mod EUIPO – Guinot (MASTER SHAPE)

(Sag T-180/16)

(2016/C 222/33)

Stævningen affattet på fransk

Parter

Sagsøger: L’Oréal (Paris, Frankrig) (ved advokaterne T. de Haan og P. Péters)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Guinot SAS (Paris, Frankrig)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: L’Oréal

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »MASTER SHAPE« – registreringsansøgning nr. 11 566 262

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 23. februar 2016 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 2907/2014-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder de omkostninger, der er afholdt af sagsøgeren i forbindelse med sagen for Femte Appelkammer ved EUIPO.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 75 i forordning nr. 207/2009.