20.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 222/26


Жалба, подадена на 22 април 2016 г. — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE)

(Дело T-180/16)

(2016/C 222/33)

Език на жалбата: френски

Страни

Жалбоподател: L’Oréal (Париж, Франция) (представители: T. de Haan и P. Péters, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Guinot SAS (Париж, Франция)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: словна марка на Европейския съюз „MASTER SHAPE“ — заявка за регистрация № 11 566 262

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 23 февруари 2016 г. по преписка R 2907/2014-5

Искания

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски, включително разходите, направени от жалбоподателя за целите на производството пред пети апелативен състав на Службата.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) във връзка с член 75 от Регламент № 207/2009.