25.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/34


Talan väckt den 4 mars 2016 – Italien mot kommissionen

(Mål T-98/16)

(2016/C 145/42)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, S. Fiorentino e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut K(2015) 9526 slutlig av den 23 december 2015, meddelat samma dag, angående det statliga stöd SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) som Italien genomfört till förmån för BANCA TERCAS (Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har i det angripna beslutet fastställt att ett belopp på totalt 295,14 miljoner euro som Banca Tercas beviljats ur Fondo interbancario di tutela dei depositi (insättningsgarantisystemet) utgör ett, med artikel 108.3 FEUF och den inre marknaden, oförenligt statligt stöd. Stödet utgörs av tre olika åtgärder: ett icke återbetalningsskyldigt stöd på 265 miljoner euro (åtgärd 1), en garanti på 35 miljoner euro (med ett stödinslag på 0,14 miljoner euro) för att täcka de kreditrisker som Banca Tercas exponerats för av en italiensk koncern (åtgärd 2) och slutligen ett sista icke återbetalningsskyldigt stöd på 30 miljoner euro för att täcka kostnader som uppstått i samband med skattebehandlingen av transaktionen (åtgärd 3).

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF, felaktig beskrivning av de faktiska omständigheterna, avseende påståendet att de medel som de omtvistade åtgärderna består i skulle vara statliga.

Sökanden gör i det avseendet gällande att beslutet är felaktigt i det att medlen från Fondo interbancario di tutela dei depositi har kvalificerats som statliga medel, utan hänsyn till i synnerhet de principer som domstolen fastställde i dom av den 15 juli 2004, mål C-354/04 Pearle m.fl., och dom av den 30 maj 2013, mål C-677/11, Doux Èlevage.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF och felaktig beskrivning av de faktiska omständigheterna i fråga om statens ansvar för de omtvistade åtgärderna.

Det görs under denna grund gällande att beslutet är felaktigt i den mån staten tillskrivs ansvar för de omtvistade åtgärderna, utan beaktande av att de följer av ett självständigt beslut fattat av ett privaträttsligt organ, nämligen Fondo interbancario di tutela dei depositi och att ingen offentlig myndighet har haft någon inverkan eller utövat påtryckning för att åstadkomma ett sådant beslut.

3.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF och felaktig beskrivning av de faktiska omständigheterna med avseende på beviljandet av en selektiv fördel. Felaktig tillämpning av kriteriet avseende en rationell investerare i en marknadsekonomi.

Sökanden gör i det avseendet gällande att beslutet är felaktigt i den mån det inte har beaktats att de omtvistade åtgärderna, vilka dessutom är förenliga med kriteriet avseende en rationell investerare i en marknadsekonomi, var ekonomiskt fördelaktiga för Fondo interbancario di tutela dei depositi i förhållande till den alternativa situation som hade uppstått till följd av Banca Tercas konkurs.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 107.3 b FEUF och felaktig beskrivning av de faktiska omständigheterna med avseende på bedömningen av det påstådda statliga stödets förenlighet med den inre marknaden.

Sökanden gör i det avseendet gällande att kommissionen gjorde fel när den slog fast att de omtvistade åtgärderna var oförenliga med den inre marknaden, även om de ska kvalificeras som statligt stöd.