25.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 145/34


4. märtsil 2016 esitatud hagi – Itaalia versus komisjon

(Kohtuasi T-98/16)

(2016/C 145/42)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Itaalia Vabariik (esindajad: G. Palmieri, avvocato dello Stato S. Fiorentino ja avvocato dello Stato P. Gentili)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 23. detsembri 2015. aasta otsus nr C(2015) 9526 final, mis on teatavaks tehtud samal kuupäeval ja käsitleb riigiabi SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN), mida Itaalia andis BANCA TERCASele (Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.A.);

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon tuvastas vaidlustatud otsuses, et Fondo interbancario di tutela dei depositi poolt (pankadevaheline hoiuste kaitse fond) Banca Tercasele eraldatud 295,14 miljoni euro suurune summa on siseturuga kokkusobimatu riigiabi, mille andmisega on rikutud ELTL artikli 108 lõiget 3. See summa tuleneb kolmest erinevast meetmest: tagastamatu abi 265 miljoni euro suuruses summas (meede 1), tagatis 35 miljonit eurot (milles abi osakaal on hinnanguliselt 0,14 miljonit eurot), mis on antud Banca Tercase krediidiriski positsioonide katmiseks seoses Itaalia äriühingute kontserniga (meede 2), ja viimaseks veel üks tagastamatu abi 30 miljoni euro suuruses summas tehinguga seotud maksukulude katteks (meede 3).

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide: on rikutud ELTL artikli 107 lõiget 1 ja faktilisi asjaolusid on kirjeldatud valesti selles osas, mis puudutab vaidlusaluste meetmetega hõlmatud ressursside kuulumist avaliku sektori vahendite hulka.

Selles osas väidetakse, et otsuses on Fondo interbancario di tutela dei depositi kasutatud vahendeid ekslikult peetud avaliku sektori vahenditeks, jättes arvestamata muu hulgas põhimõtted, mida on selgitanud Euroopa Kohus 15. juuli 2004. aasta otsuses kohtuasjas C-354/02: Pearle jt ja 30. mai 2013. aasta otsuses kohtuasjas C-677/11: Doux Èlevage.

2.

Teine väide: on rikutud ELTL artikli 107 lõiget 1 ja faktilisi asjaolusid on kirjeldatud valesti selles osas, mis puudutab vaidlusaluste meetmete omistamist riigile.

Selles osas kinnitatakse, et otsuses on vaidlusaluseid meetmeid ekslikult peetud riigile omistatavaiks, võtmata arvesse asjaolu, et need tulenevad sellise eraõigusliku asutuse nagu Fondo interbancario di tutela dei depositi iseseisvast otsusest ja ükski avaliku võimu asutus ei ole avaldanud lubamatut mõju või survet, et see otsus vastu võetaks.

3.

Kolmas väide: on rikutud ELTL artikli 107 lõiget 1 ja faktilisi asjaolusid on kirjeldatud valesti selles osas, mis puudutab valikulise eelise andmist. Turutingimustes tegutseva erainvestori põhimõtet on valesti kohaldatud.

Selles osas väidetakse, et otsuses on ekslikult jäetud arvestamata asjaolu, et vaidlusalused meetmed on kooskõlas ka turutingimustes tegutseva erainvestori põhimõttega, kuna need on Fondo interbancario di tutela dei depositi seisukohalt majanduslikult põhjendatud, pidades silmas olukorda, mis oleks tekkinud Banca Tercase pankroti tagajärjel.

4.

Neljas väide: on rikutud ELTL artikli 107 lõige 3 punkti b ja faktilisi asjaolusid on kirjeldatud valesti selles osas, mis puudutab väidetava riigiabi siseturuga kokkusobivuse hindamist.

Selles osas väidetakse, et komisjon on ekslikult pidanud vaidlusaluseid meetmeid siseturuga kokkusobimatuks, isegi kui eeldada, et neid tuleb pidada riigiabiks.