14.3.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 98/52


Talan väckt den 5 januari 2016 – Toshiba Samsung Storage Technology och Toshiba Samsung Storage Technology Korea mot kommissionen

(Mål T-8/16)

(2016/C 098/67)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Japan) och Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Republiken Korea) (ombud: juristerna M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu och A. Scordamaglia-Tousis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

helt eller delvis ogiltigförklara kommissionens beslut av den 21 oktober 2015 i ärende AT.39639 – optiska diskettenheter, angående ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet,

och/eller sätta ned det bötesbelopp som sökandena ålagts väsentligt,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, och

fatta de beslut i övrigt som tribunalen finner vara lämpligt med tanke på omständigheterna i målet.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena nio grunder.

1.

Första grunden: Åsidosättande av väsentliga formkrav och av sökandenas rätt till försvar, till följd av en inkonsekvent rättslig kvalificering av beteendet, en motsägelsefull eller i vart fall otillräcklig motivering beträffande den påstådda överträdelsens rättsliga kvalificering, underlåtenhet att ge tillgång till friande bevisning och hänvisning till flera rättsliga och faktiska omständigheter i det angripna beslutet vilka inte hade framställts i meddelandet om invändningar.

2.

Andra grunden: Det har förekommit fel avseende faktiska och rättsliga omständigheter vid tillämpningen av artikel 101 FEUF i samband med konstaterandet av påverkan på handeln mellan medlemsstater.

3.

Tredje grunden: Det har förekommit fel avseende faktiska och rättsliga omständigheter vid fastställandet av den geografiska omfattningen av överträdelsen av artikel 101 FEUF.

4.

Fjärde grunden: Det har förekommit fel avseende faktiska och rättsliga omständigheter vid tillämpningen av artikel 101 FEUF i samband med konstaterandet av en enda överträdelse.

5.

Femte grunden: Det har förekommit fel avseende faktiska och rättsliga omständigheter såvitt avser påståendet att sökandena hade kännedom om den enda överträdelsen i sin helhet och, i synnerhet, om de övriga mottagarnas deltagande.

6.

Sjätte grunden: Det har förekommit fel avseende faktiska och rättsliga omständigheter såvitt avser dagen för inledandet av sökandenas påstådda deltagande i den enda överträdelsen i sin helhet.

7.

Sjunde grunden: Det har förekommit fel avseende faktiska och rättsliga omständigheter såvitt avser omfattningen av den överträdelse som sökandena klandrats för genom konstaterandet att sökandena var inblandade i konkurrensbegränsande ”avtal”.

8.

Åttonde grunden: Åsidosättande av rätten till god förvaltning och anknytande grundläggande principer i unionsrätten till följd av utredningens uppenbart överdrivna tidsåtgång.

9.

Nionde grunden: Det hävdas i andra hand att det har förekommit fel vid böternas beräkning, till följd av

kommissionens underlåtenhet att beakta i) att sökandena är företag som tillverkar en enda vara, ii) andra omständigheter som innebär att sökandenas beteende varit mindre allvarligt samt förmildrande omständigheter, och

kommissionens underlåtenhet att göra en korrekt bedömning av de särskilda omständigheterna vid fastställandet av den allmänna koefficienten med hänsyn till hur allvarlig överträdelsen var samt avgiften för deltagande.