14.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 98/52


Tožba, vložena 5. januarja 2016 – Toshiba Samsung Storage Technology in Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Komisija

(Zadeva T-8/16)

(2016/C 098/67)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokio, Japonska), in Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Republika Koreja) (zastopniki: M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu in A. Scordamaglia-Tousis, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

Sklep Komisije z dne 21. oktobra 2015 v zadevi AT.39639 – Optični pogoni v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP v celoti ali v delu razglasi za ničen;

nato ali podredno znatno zniža znesek globe, naložene tožečima strankama;

Komisiji naloži plačilo stroškov; in

odredi kakršen koli ukrep, ki je v okoliščinah te zadeve primeren.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata devet razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog, s katerim se sklicujeta na bistvene kršitve postopka in kršitev njune pravice do obrambe, ki so posledica nekonsistentne pravne opredelitve ravnanja, kontradiktorne ali vsaj nezadostne obrazložitve pravne opredelitve zatrjevane kršitve, neomogočitve dostopa do olajševalnih dokazov in uporabe nekaterih pravnih in dejanskih elementov v izpodbijanem sklepu, ki niso bili obravnavani v obvestilu o ugotovitvah o možnih kršitvah.

2.

Drugi tožbeni razlog, s katerim tožeči stranki navajata, da je bilo pri uporabi člena 101 PDEU v zvezi z ugotovitvijo učinka na trgovino med državami članicami napačno ugotovljeno dejansko stanje in napačno uporabljeno pravo.

3.

Tretji tožbeni razlog, s katerim tožeči stranki trdita, da je bilo pri določitvi geografskega obsega kršitve člena 101 PDEU napačno ugotovljeno dejansko stanje in napačno uporabljeno pravo.

4.

Četrti tožbeni razlog, s katerim tožeči stranki navajata, da je bilo pri uporabi člena 101 PDEU v zvezi z ugotovijo enotne kršitve napačno ugotovljeno dejansko stanje in napačno uporabljeno pravo.

5.

Peti tožbeni razlog s katerim tožeči stranki trdita, da je bilo napačno ugotovljeno dejansko stanje in napačno uporabljeno pravo v zvezi z zavedanjem tožeče stranke glede enotnosti kršitve in, natančneje, udeležbe ostalih naslovnikov.

6.

Šesti tožbeni razlog, s katerim se tožeči stranki sklicujeta na napačno ugotovljeno dejansko stanje in napačno uporabo prava v zvezi z začetkom zatrjevane udeležbe tožečih strank pri enotni kršitvi.

7.

Sedmi tožbeni razlog, s katerim se tožeči stranki sklicujeta na napačno ugotovljeno dejansko stanje in napačno uporabo prava v zvezi s kršitvijo, očitano tožečima stranka, ki naj bi jo pomenila njuna udeležba pri protikonkurenčnih „sporazumih“.

8.

Osmi tožbeni razlog, s katerim tožeči stranki zatrjujeta kršitev pravice do dobrega upravljanja in z njo povezanih splošnih načel prava EU, do katere je prišlo zaradi očitno prekomernega trajanj preiskave.

9.

Deveti tožbeni razlog, s katerim se tožeči stranki podredno sklicujeta na napake pri izračunu globe, so katerih je prišlo zaradi:

tega, ker Komisija ni upoštevala, da (a) sta tožeči stranki podjetji, ki proizvajata en sam proizvod, (b) dodatnih okoliščin, ki zmanjšujejo težo individualnega ravnanja tožečih strank, in olajševalnih okoliščin; ter

tega, da Komisija ni pripisala zadostne teže specifičnim okoliščinam kršitve pri določanju višine splošnega koeficienta teže in vstopne pristojbine.