14.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 98/52


Žaloba podaná 5. januára 2016 – Toshiba Samsung Storage Technology a Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Komisia

(Vec T-8/16)

(2016/C 098/67)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokio, Japonsko), a Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Kórejská republika) (v zastúpení: M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu a A. Scordamaglia-Tousis, lawyers)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

čiastočne alebo v celom rozsahu zrušil rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2015 v veci AT.39639 – Optické diskové mechaniky, týkajúce sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP,

ďalej prípadne subsidiárne podstatne znížil výšku pokuty uloženej žalobkyniam,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania,

prijal akékoľvek iné opatrenia, ktoré uzná za vhodné v rámci okolností vo veci.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú deväť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení podstatných formálnych náležitostí a práva žalobkýň na obhajobu z dôvodu nesúdržnej právnej kvalifikácie konania, rozporuplného alebo prinajmenšom nedostatočného odôvodnenia, pokiaľ ide o právnu kvalifikáciu údajného protiprávneho konania, odopretia prístupu k dôkazom svedčiacim v ich prospech, dovolávania sa niekoľkých právnych a skutkových okolností v napadnutom rozhodnutí, ktoré neboli uvedené v oznámení námietok.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na nesprávnom skutkovom a právnom posúdení pri uplatnení článku 101 ZFEÚ vo vzťahu k záveru týkajúcemu sa vplyvu na obchod medzi členskými štátmi.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na nesprávnom skutkovom a právnom posúdení pri určení geografického rozsahu porušenia článku 101 ZFEÚ.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na nesprávnom skutkovom a právnom posúdení pri uplatnení článku 101 ZFEÚ vo vzťahu k záveru o jedinom protiprávnom konaní.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na nesprávnom skutkovom a právnom posúdení týkajúcom sa skutočnosti, že žalobkyne údajne vedeli o celom jedinom protiprávnom konaní a konkrétne o účasti všetkých ďalších osôb, ktorým je rozhodnutie určené.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na nesprávnom skutkovom a právnom posúdení týkajúcom sa dňa, kedy začala údajná účasť žalobkýň na celom jedinom protiprávnom konaní.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na nesprávnom skutkovom a právnom posúdení týkajúcom sa rozsahu protiprávneho konania pripisovaného žalobkyniam, keďže bol prijatý záver, že žalobkyne sa zúčastnili protisúťažných „dohôd“.

8.

Ôsmy žalobný dôvod je založený na porušení práva na riadnu správu veci verejných a súvisiacich všeobecných zásad práva Únie, ktoré vyplýva zo zjavne neprimeranej dĺžky trvania vyšetrovania.

9.

Deviaty žalobný dôvod je subsidiárne založený na pochybení pri výpočte pokuty, ktoré vyplýva z toho, že:

Komisia nezohľadnila a) skutočnosť, že žalobkyne sú podnikmi vyrábajúcimi iba jeden výrobok, a b) iné okolnosti, ktoré znižujú závažnosť správania každej zo žalobkýň, a poľahčujúce okolnosti,

Komisia nepripísala náležitý význam osobitným okolnostiam protiprávneho konania pri určovaní stupňa koeficientu závažnosti a výšky vstupného poplatku.