14.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 98/52


Sag anlagt den 5. januar 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology og Toshiba Samsung Storage Technology Korea mod Kommissionen

(Sag T-8/16)

(2016/C 098/67)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Japan) og Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Republikken Korea) (ved advokaterne M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu og A. Scordamaglia-Tousis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2015 i sag AT.39639 — Optiske diskettedrev om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53 annulleres helt eller delvist.

Endvidere eller subsidiært nedsættes den bøde, sagsøgerne er blevet pålagt, væsentligt.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Der træffes enhver anden afgørelse, som er passende henset til sagens omstændigheder.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført ni anbringender.

1.

Første anbringende om en tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter og af sagsøgernes ret til forsvar som følge af den usammenhængende retlige kvalificering af adfærden, den selvmodsigende eller i det mindste utilstrækkelige begrundelse vedrørende den retlige kvalificering af den angivelige overtrædelse, undladelsen af at give aktindsigt i diskulperende beviser, og anvendelsen af flere retlige og faktiske forhold i den anfægtede afgørelse, som ikke var omhandlet i klagepunktsmeddelelsen.

2.

Andet anbringende om faktiske og retlige fejl ved anvendelsen af artikel 101 TEUF i forbindelse med konstateringen af en påvirkning af handelen mellem medlemsstater.

3.

Tredje anbringende om faktiske og retlige fejl ved fastlæggelsen af den geografiske udstrækning af overtrædelsen af artikel 101 TEUF.

4.

Fjerde anbringende om faktiske og retlige fejl ved anvendelsen af artikel 101 TEUF i forbindelse med konstateringen af en samlet overtrædelse.

5.

Femte anbringende om faktiske og retlige fejl vedrørende sagsøgernes angivelige bevidsthed om hele den samlede overtrædelse og nærmere bestemt om alle de andre adressaters deltagelse.

6.

Sjette anbringende om faktiske og retlige fejl med hensyn til begyndelsesdatoen for sagsøgernes angivelige deltagelse i hele den samlede overtrædelse.

7.

Syvende anbringende om faktiske og retlige fejl i forbindelse med udstrækningen af den overtrædelse, sagsøgerne holdes ansvarlige for, idet det blev fastslået, at sagsøgerne var involverede i konkurrencebegrænsende »aftaler«.

8.

Ottende anbringende om en tilsidesættelse af retten til god forvaltning og af beslægtede almindelige EU-retlige principper som følge af undersøgelsens åbenbart overdrevent lange varighed.

9.

Niende anbringende, hvorved det subsidiært gøres gældende, at der blev begået fejl ved bødens beregning som følge af:

Kommissionens undladelse af at tage hensyn til den omstændighed, at (a) sagsøgerne er en monoproducerende virksomhed, (b) yderligere omstændigheder, der begrænser grovheden af sagsøgernes individuelle adfærd og formildende omstændigheder, samt

Kommissionens undladelse af at tillægge overtrædelsens særlige omstændigheder en passende betydning ved fastsættelsen af niveauet for den generelle multiplikationsfaktor for grovhed og tillægsbeløbet.