14.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 98/52


Žaloba podaná dne 5. ledna 2016 – Toshiba Samsung Storage Technology a Toshiba Samsung Storage Technology Korea v. Komise

(Věc T-8/16)

(2016/C 098/67)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokio, Japonsko) a Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Korejská republika) (zástupci: M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu a A. Scordamaglia Tousis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

částečně nebo v plném rozsahu zrušil rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015 v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru vydaném ve věci AT.39369 – optické diskové mechaniky pro počítače;

kromě toho nebo podpůrně, aby významně snížil výši pokutu uloženou žalobkyním;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení, a

přijal jakákoli opatření, která bude Tribunál považovat za vhodná za okolností projednávané věci.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně devět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z porušení podstatných formálních náležitostí a práva žalobkyň na obhajobu z důvodu nesoudržné právní kvalifikace jednání, rozporuplného odůvodnění nebo přinejmenším nedostatečné právní kvalifikace údajného protiprávního jednání, odepření přístupu k důkazům svědčícím v jejich prospěch, dovolávání se několika právních a skutkových okolností, které nebyly uvedeny v oznámení námitek.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z nesprávného skutkového a právního posouzení při použití článku 101 SFEU ve vztahu k závěru konstatujícímu existenci vlivu na obchod mezi členskými státy.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z nesprávného skutkového a právního posouzení při určování územní působnosti porušení článku 101 SFEU.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z nesprávného skutkového a právního posouzení při použití článku 101 SFEU ve vztahu k závěru konstatujícímu jediné protiprávní jednání.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z nesprávného skutkového a právního posouzení týkajícího se skutečnosti, že žalobkyně údajně věděly o celém jediném protiprávním jednání, a konkrétně o účasti všech dalších osob, kterým je rozhodnutí určeno.

6.

Šestý žalobní důvod vycházející z nesprávného skutkového a právního posouzení týkajícího se dne, kdy začala údajná účast žalobkyň na celém jediném protiprávním jednání.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející z nesprávného skutkového a právního posouzení týkajícího se rozsahu protiprávního jednání přičítaného žalobkyním, jelikož Komise dospěla v napadeném rozhodnutí k závěru, že žalobkyně se účastnily protisoutěžních „dohod“.

8.

Osmý žalobní důvod vycházející z porušení práva na řádnou správu a souvisejících obecných zásad unijního práva způsobeného zjevně nepřiměřeně dlouhou dobou vyšetřování.

9.

Devátý žalobní důvod podpůrně vycházející z omylů při výpočtu pokuty, neboť:

Komise nezohlednila a) skutečnost, že žalobkyně jsou výrobci jen jediného výrobku a b) jiné okolnosti, které snižují závažnost jednání každé ze žalobkyň a polehčující okolnosti, a

Komise nepřiznala správnou hodnotu zvláštním okolnostem protiprávního jednání při určování stupně koeficientu závažnosti a výše vstupního poplatku.