14.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 98/50


Tožba, vložena 4. januarja 2016 – Hitachi-LG Data Storage in Hitachi-LG Data Storage Korea/Komisija

(Zadeva T-1/16)

(2016/C 098/65)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Tokio, Japonska) in Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Seul, Republika Koreja) (zastopnika: L. Gyselen in N. Ersbøll, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

zniža globo, naloženo tožečima strankama v členu 2(d) Sklepa Komisije z dne 21. oktobra 2015 v zadevi AT.39639 – Optični pogoni v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP, zaradi posebnosti zadeve; in

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe navajata dva razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog, s katerim tožeči stranki zatrjujeta, da je Komisija kršila načelo dobrega upravljanja in dolžnost obrazložitve s tem, da ni odgovorila na prošnjo tožečih strank, vloženo na podlagi točke 37 Smernic Komisije iz leta 2006 o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (1) (v nadaljevanju: Smernice).

Tožeči stranki sta v upravnem postopku pred Komisijo nanjo naslovili prošnjo za znižanje globe zaradi „posebnosti“ v smislu točke 37 Smernic. Skupina Komisije, ki je obravnavala to zadevo, na to prošnjo ni odgovorila in Komisija je v sklepu ni omenila. Tožeči stranki morata domnevati, da službe Komisije bodisi niso preučile njune prošnje bodisi svoje morebitne ocene niso delile s posvetovalnim odborom ali kolegijem komisarjev za njihovo preučitev. Zato ni mogoče izključiti, da bi, če bi to storile, na koncu naložena globa lahko bila nižja. Komisija je tako kršila načelo dobrega upravljanja in dolžnost obrazložitve.

2.

Drugi tožbeni razlog, s katerim tožeči stranki zatrjujeta, da je Komisija storila napako s tem, da ni odstopila od metodologije iz Smernic in znižala globe, naložene tožečima strankama, glede na posebnosti zadeve in vlogo tožečih strank. „Posebnosti“ v smislu točke 37 Smernic so te:

tožeči stranki, ki večino dobička ustvarjata od enega proizvoda (optični pogoni), sta svoje dejavnosti razpršili v letu 2014, ki ga je Komisija uporabila kot referenčno leto za izračun 10 % zgornje meje, določene v členu 23(2) Uredbe št. 1/2003;

tožeči stranki sta med podjetji, ki so jim bile naložene globe, edini podjetji, ki ostajata zavezani trgu optičnih pogonov, in višina naložene globe bo negativno vplivala na njuno zmožnost trajnostnega oskrbovanja strank na tem trgu; in

tožeči stranki sta v negotovem finančnem položaju, medtem ko se istočasno močno trudita, da bi rešili svoje finančne težave.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).