14.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 98/50


Sag anlagt den 4. januar 2016 — Hitachi-LG Data Storage og Hitachi-LG Data Storage Korea mod Kommissionen

(Sag T-1/16)

(2016/C 098/65)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Tokyo, Japan) og Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Seoul, Republikken Korea) (ved advokaterne L. Gyselen og N. Ersbøll)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgernes påstande

Den bøde, sagsøgerne er blevet pålagt ved artikel 2, litra d), i Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2015 i sag AT.39639 — Optiske diskettedrev om en procedure i henhold til artikel 101 TEUF og EØS-aftalens artikel 53, nedsættes, således at de særlige forhold, der kendetegner sagen, afspejles.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

1.

Første anbringende, hvorved det gøres gældende, at Kommissionen tilsidesatte princippet om god forvaltning og dens begrundelsespligt, idet den undlod at besvare sagsøgernes anmodning i henhold til punkt 37 i Kommissionens retningslinjer af 2006 for beregningen af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a), i forordning nr. 1/2003 (1) (herefter »bøderetningslinjerne«).

Under den administrative procedure ved Kommissionen indgav sagsøgerne en anmodning til Kommissionen om nedsættelse af bøden grundet »særlige omstændigheder« som omhandlet i bøderetningslinjernes punkt 37. Kommissionens medarbejdere med ansvar for sagen besvarede ikke denne anmodning, og Kommissionen tog ikke stilling til den i sin afgørelse. Sagsøgerne må gå ud fra, at Kommissionens tjenestegrene enten slet ikke har vurderet deres anmodning, eller at de ikke har meddelt deres vurdering til Det Rådgivende Udvalg og kommissærkollegiet til efterprøvelse. Som følge heraf kan det ikke udelukkes, at den bøde, sagsøgerne til sidst blev pålagt, ville have været mindre, hvis de havde gjort dette. Kommissionen har således tilsidesat princippet om god forvaltning og dens begrundelsespligt.

2.

Andet anbringende, hvorved det gøres gældende, at Kommissionen begik en fejl, idet den ikke fraveg bøderetningslinjernes fremgangsmåde og nedsatte den bøde, sagsøgerne blev pålagt, under hensyntagen til sagens særlige forhold og sagsøgernes rolle. De »særlige omstændigheder« som omhandlet i bøderetningslinjernes punkt 37 er som følger:

Sagsøgerne, hvis omsætning for størsteparten hidrører fra ét produkt (optiske diskettedrev), diversificerede deres virksomhed i 2014, som er det år, Kommissionen anvendte som referenceår for beregningen af det loft på 10 %, som er foreskrevet i artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 1/2003.

Sagsøgerne er de eneste blandt de selskaber, der blev pålagt bøder, som forsat er til stede på markedet for optiske diskettedrev, og størrelsen af den bøde, de er blevet pålagt, vil skade deres evne til på passende vis at servicere kunderne på dette marked.

Sagsøgerne befinder sig i en udsat finansiel situation, mens de samtidig gør sig betydelige anstrengelser for at overvinde deres finansielle vanskeligheder.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT 2003 L 1, s. 1).