14.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 98/50


Žaloba podaná dne 4. ledna 2016 – Hitachi-LG Data Storage a Hitachi-LG Data Storage Korea v. Komise

(Věc T-1/16)

(2016/C 098/65)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Tokio, Japonsko) a Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Soul, Korejská republika) (zástupci: L. Gyselen a N. Ersbøll, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

snížil výši pokut uložených žalobkyním podle čl. 2 písm. d) rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015 ve věci AT.39639 – Optické diskové jednotky – v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP, a zohlednil tak zvláštnosti případu, a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně dva žalobní důvody.

1.

Komise porušila zásadu řádné správy, jakož i svou povinnost uvést odůvodnění tím, že se nezabývala žádostí žalobkyň podle bodu 37 pokynů Komise z roku 2006 pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1/2003 (1) (dále jen „Pokyny“).

Během správního řízení požádaly žalobkyně Komisi o snížení pokuty ve světle „konkrétních okolností“ ve smyslu bodu 37 Pokynů. Pracovní skupina Komise na tuto žádost neodpověděla a Komise se jí ani nezabývala ve svém rozhodnutí. Žalobkyně musely vycházet z toho, že služby Komise její návrh buď vůbec nezkoumaly, nebo že nepředložily jeho posouzení poradnímu výboru a kolegiu členů Komise k přezkumu. V důsledku toho nelze vyloučit, že, pokud by tak učinila, mohla by být konečná výše pokuty uložené žalobkyním nižší. Komise proto porušila zásadu řádné správy, jakož i svou povinnost uvést odůvodnění.

2.

Komise se dopustila nesprávného posouzení tím, že se odchýlila od metody uvedené v Pokynech pro snížení pokuty uložené žalobkyním ve světle konkrétních okolností případu a role žalobkyň. „Konkrétní okolnosti“ ve smyslu bodu 37 Pokynů jsou následující:

žalobkyně, které získávají většinu svých příjmů z jednoho produktu (optické diskové jednotky), diverzifikovala své podnikání v roce 2014, což je rok, z něhož Komise vycházela jako z referenčního období pro výpočet 10 % celkového obratu podle čl. 23 odst. 2 nařízení č. 1/2003,

žalobkyně jsou jedinými podniky, kterým byla uložena peněžitá pokuta a které jsou nadále činné na trhu optických diskových jednotek, a výše pokut, která jim byla uložena, by ohrozila jejich schopnost udržitelně zásobovat zákazníky na tomto trhu, a

žalobkyně se nacházejí ve složité finanční situaci a vynakládají zároveň značné úsilí na překonání svých finančních problémů.


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205).