14.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 98/50


Иск, предявен на 4 януари 2016 г. — Hitachi-LG Data Storage и Hitachi-LG Data Storage Korea/Комисия

(Дело T-1/16)

(2016/C 098/65)

Език на производството: английски

Страни

Ищци: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Токио, Япония), и Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Сеул, Република Корея) (представители: L. Gyselen и N. Ersbøll, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищците

Ищците искат от Общия съд:

Да намали размера на глобата, която е наложена на ищците по силата на член 2, буква г) от решението на Комисията от 21 октомври 2015 г. по преписка AT.39639 — Optical Disk Drives относно процедура по прилагане на член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП, за да бъде съобразена с особеностите на конкретния случай; и

Да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищците излагат две основания.

1.

Първото основание е изведено от това, че Комисията е нарушила принципа на добра администрация и задължението си за мотивиране, като не е отговорила на искането на ищците на основание точка 37 от Насоките относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003 (1) (по-нататък „Насоките за определяне на глобите“

В хода на административното производство пред Комисията ищците отправят искане до Комисията да намали размера на глобата с оглед на „особеностите на […] случа[я]“ по смисъла на точка 37 от Насоките за определяне на глобите. Екипът на Комисията, на който е възложена преписката, не отговаря на това искане, и Комисията не го разглежда в своето решение. Естествено е ищците да предположат, или че службите на Комисията изобщо не са разгледали тяхното искане, или че те не са представили тази проверка на консултативния комитет и на колегиума на членовете на Комисията, за да бъде упражнен контрол. Вследствие на това не може да се изключи, че би могло, ако те бяха осъществили тези действия, наложената в крайна сметка глоба на ищците да бъде по-ниска. Следователно Комисията е нарушила принципа на добра администрация и задължението си за мотивиране.

2.

Второто основание, изведено от това, че Комисията е допуснала грешка, като не се е основала на методологията, записана в Насоките за определяне на глобите, за да намали размера на наложената на ищците глоба поради особеностите на случая и ролята на ищците. „[О]собеностите на […] случа[я]“ по смисъла на точка 37 от Насоките за определяне на глобите, са следните:

ищците, които получават основната част от своите приходи от една единствена стока (четци на оптични дискове) диверсифицират своите дейности през 2014 година, която Комисията избира за референтна година за целите на определянето на тавана от 10 %, предвиден в член 23, параграф 2 от Регламент № 1/2003;

ищците са единствените санкционирани дружества, които продължават да присъстват на пазара на четци на оптични дискове и размерът на глобата, която им е наложена, ще се отрази на техния капацитет да задоволят търсенето на своите клиенти на този пазар по траен начин; и

ищците са в затруднено финансово положение, като същевременно полагат значителни усилия да преодолеят срещаните от тях финансови трудности.


(1)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ 2003, L 1, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 167).