6.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 38/15


Žaloba podaná 29. novembra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

(Vec C-620/16)

(2017/C 038/20)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor určil, že

Spolková republika Nemecko porušila rozhodnutie Rady 2014/699/EÚ (1) a článok 4 ods. 3 ZEÚ tým, že na 25. zasadnutí Revízneho výboru OTIF hlasovala proti stanovisku stanovenému v uvedenom rozhodnutí a vyjadrila verejný nesúhlas s týmto stanoviskom, ako aj v ňom stanoveným výkonom hlasovacích práv Úniou,

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na podporu žaloby uvádza:

Medzivládna organizácia pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), ktorej členom je okrem 26 členských štátov aj Európska únia, spravuje Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).

Na 25. zasadnutí Revízneho výboru OTIF sa hlasovalo o niektorých zmenách dohovoru a jeho dodatkov. Rada v rozhodnutí 2014/699/EÚ stanovila stanovisko Únie v súvislosti s niektorými bodmi.

Nemecko na zasadnutí v dvoch bodoch hlasovalo v rozpore so stanoviskom stanoveným v uvedenom rozhodnutí, vyjadrila verejný nesúhlas s týmto stanoviskom a v jednom prípade aj s výkonom hlasovacích práv Úniou stanovenom v tomto rozhodnutí.

Toto správanie je v rozpore s uvedeným rozhodnutím 2014/699/EÚ, ako aj s článkom 4 ods. 3 ZEÚ.


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/699/EÚ zo 4. júna 2014, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie na 25. zasadnutí Revízneho výboru OTIF, pokiaľ ide o určité zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) a dodatkov k tomuto dohovoru, Ú. v. EÚ L 293, 2014, s. 26.