6.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 38/15


29. novembril 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-620/16)

(2017/C 038/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux)

Kostja: Saksamaa Liitvabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

Saksamaa Liitvabariik on rikkunud nõukogu otsust 2014/699/EÜ (1) ja ELL artikli 4 lõiget 3, kuna Saksamaa Liitvabariik hääletas OTIFi revisjonikomisjoni 25. istungjärgul vastupidi selles otsuses kindlaks määratud seisukohale ning väljendas avalikku vastuseisu nii selle seisukoha kui ka otsusega ette nähtud liidu hääleõiguse teostamise vastu.

mõista kohtukulud välja Saksamaa Liitvabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamisel väidab hageja järgmist:

Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsioon (OTIF), kuhu lisaks 26 liikmesriigile kuulub ka Euroopa Liit, haldab rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF).

OTIFi revisjonikomisjoni 25. istungjärgul kooskõlastati konventsiooni ja selle lisades tehtavad teatud muudatused. Neist osade punktide kohta kehtestas nõukogu otsuses 2014/699/EÜ liidu nimel võetava seisukoha.

Kohtumisel hääletas Saksamaa kahes punktis vastupidi nimetatud otsuses kindlaks määratud seisukohale, väljendas avalikku vastuseisu sellele seisukohale ning ühel juhul ka otsusega ette nähtud liidu hääleõiguse teostamise vastu.

Vastav tegevus on vastuolus otsusega 2014/699/EÜ ning ELL artikli 4 lõikega 3.


(1)  Nõukogu 24. juuni 2014. aasta otsus, millega kehtestatakse OTIFi revisjonikomisjoni 25. istungjärgul Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht rahvusvahelise raudteeveo konventsioonis (COTIF) ja selle lisades tehtavate teatavate muudatuste kohta (ELT L 293, lk 26).