6.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 38/15


Sag anlagt den 29. november 2016 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-620/16)

(2017/C 038/20)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved W. Mölls, L. Havas og J. Hottiaux, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat Rådets afgørelse 2014/699/EU (1) og artikel 4, stk. 3, TEU, idet den på det 25. møde i OTIF’s revisionsudvalg stemte imod den holdning, der var fastlagt i denne afgørelse, og offentligt tog afstand fra både denne holdning og den deri fastsatte udøvelse af stemmeretten fra Unionens side.

Forbundsrepublikken Tyskland tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført følgende anbringender:

Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF), som Den Europæiske Union ved siden af 26 medlemsstater også tilhører, forvalter konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF).

På det 25. møde i OTIF’s revisionsudvalg blev der stemt om visse ændringer af konventionen og dens tillæg. Med hensyn til enkelte af disse punkter havde Rådet i afgørelse 2014/699/EU fastlagt Unionens holdning.

På mødet stemte Tyskland på to punkter imod den i denne afgørelse fastlagte holdning, tog afstand fra denne holdning offentligt og i ét tilfælde også fra den deri fastsatte udøvelse af stemmeretten fra Unionens side.

Denne adfærd er uforenelig med den nævnte afgørelse 2014/699/EU og med artikel 4, stk. 3, TEU.


(1)  Rådets afgørelse 2014/699/EU af 24.6.2014 om fastsættelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union på det 25. møde i OTIF’s revisionsudvalg for så vidt angår visse ændringer i konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) og tillæggene dertil (EUT L 293, s. 26).