6.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 38/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. novembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Lieta C-612/16)

(2017/C 038/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pamatlietas puses

Prasītāja: C & J Clark International Ltd

Atbildētāji: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai noilguma noteikumi ir piemērojami antidempinga maksājumam, kas tiek uzlikts ar Komisijas 2016. gada 18. augusta Īstenošanas regulu (ES) 2016/1395 (1) un Komisijas 2016. gada 13. septembra Īstenošanas regulu (ES) 2016/1647 (2) (turpmāk tekstā kopā – “apstrīdētās regulas”), un ja tā ir, pamatojoties uz kādu tiesību normu?

2)

Vai apstrīdētās regulas nav spēkā, jo tām nav derīga juridiskā pamata, un tādēļ ar tām tiek pārkāpts LES 5. panta 1. punkts un 5. panta 2. punkts?

3)

Vai apstrīdētās regulas nav spēkā, jo, neveicot visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu Tiesas 2016. gada 4. februāra spriedumu apvienotajās lietās C-659/13 un C-34/14 C&J Clark International, ar tām tiek pārkāpts LESD 266. pants?

4)

Vai apstrīdētās regulas nav spēkā, jo, uzliekot antidempinga maksājumu tādu ādas apavu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā un Vjetnamā, Padomes Regulas (EK) 1472/2006 (3) un Padomes Regulas (ES) 1294/2009 (4) piemērošanas laikposmā, ar tām tiek pārkāpts Regulas (ES) 2016/1036 (5) 10. panta 1. punkts vai tiesiskās noteiktības princips (atpakaļejoša spēka aizliegums)?

5)

Vai apstrīdētās regulas nav spēkā, jo, atkārtoti uzliekot antidempinga maksājumu un no jauna nenovērtējot Savienības intereses, ar tām tiek pārkāpts Regulas (ES) 2016/1036 21. pants?


(1)  Komisijas 2016. gada 18. augusta Īstenošanas regula (ES) 2016/1395, ar kuru atkārtoti uzliek galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, ko piemēro tādu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes apavu importam, kuriem ir ādas virsa un kurus ražo Buckinghan Shoe Mfg Co. Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd, Win Profile Industries Ltd, un īsteno Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-659/13 un C-34/14 (OV L 225, 52. lpp.).

(2)  Komisijas 2016. gada 13. septembra Īstenošanas regula (ES) 2016/1647, ar kuru atkārtoti uzliek galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas uzlikts tādu konkrētu apavu ar ādas virsu importam, kuru izcelsme ir Vjetnamā un kurus ražo Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co. Ltd, Lac Ty Co. Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd. un tā saistītais uzņēmums Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd., Fulgent Sun Footwear Co. Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co. Ltd, Golden Top Company Co. Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co. Ltd, un īsteno Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-659/13 un C-34/14 (OV L 245, 16. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV L 176, 21. lpp.).

(4)  Padomes 2006. gada 5. oktobra Regula (EK) Nr. 1472/2006, ar kuru uzliek galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, ko piemēro tādu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas un Vjetnamas izcelsmes apavu importam, kuriem ir ādas virsa (OV L 275, 1. lpp.).

(5)  Padomes 2009. gada 22. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1294/2009, ar ko pēc termiņa beigu pārskatīšanas, kuru veica saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktu, uzliek galīgo antidempinga maksājumu, ko piemēro dažu tādu Vjetnamas un Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes apavu importam, kuriem ir ādas virsa, un ko attiecina arī uz šā paša ražojuma importu no Makao īpašās pārvaldes apgabala, neatkarīgi no tā, vai ražojumi ir vai nav deklarēti ar izcelsmi Makao īpašās pārvaldes apgabalā (OV L 352, 1. lpp.).