6.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 38/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 28.11.2016 – C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Asia C-612/16)

(2017/C 038/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: C & J Clark International Ltd

Vastapuoli: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Sovelletaanko 18.8.2016 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1395 (1) ja 13.9.2016 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1647 (2) (jäljempänä yhdessä riidanalaiset asetukset) käyttöön otetun polkumyyntitullin kantamiseen vanhentumisaikaa ja jos näin on, minkä oikeudellisen säännöksen perusteella?

2)

Ovatko riidanalaiset asetukset pätemättömiä siksi, että niiltä puuttuu pätevä oikeusperusta ja ne ovat näin ollen SEU 5 artiklan 1 ja 2 kohdan määräysten vastaisia?

3)

Ovatko riidanalaiset asetukset pätemättömiä siksi, että ne ovat SEUT 266 artiklan määräysten vastaisia, koska niillä ei toteuteta tarvittavia toimenpiteitä unionin tuomioistuimen tuomion C&J Clark International, C-659/13 ja C-34/14, noudattamiseksi?

4)

Ovatko riidanalaiset asetukset pätemättömiä siksi, että niillä rikotaan asetuksen (EU) 2016/1036 (3) 10 artiklan 1 kohtaa tai loukataan oikeusvarmuuden periaatetta (taannehtivuuskielto) ottamalla käyttöön polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta ja Vietnamista peräisin olevien tiettyjen nahkajalkineiden tuonnissa, joka tapahtui neuvoston asetuksen (EY) 1472/2006 (4) ja neuvoston asetuksen (EU) 1294/2009 (5) soveltamiskaudella?

5)

Ovatko riidanalaiset asetukset pätemättömiä siksi, että niillä rikotaan asetuksen (EU) 2016/1036 21 artiklaa ottamalla polkumyyntitulli uudelleen käyttöön suorittamatta uutta unionin etua koskevaa arviointia?


(1)  Lopullisen polkumyyntitullin ottamisesta uudelleen käyttöön tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonnissa, joiden päälliset ovat nahkaa ja jotka on valmistanut Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta sekä unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-659/13 ja C-34/14 antaman tuomion täytäntöön panemisesta 18.8.2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1395 (EUVL 2016, L 225, s. 52).

(2)  Lopullisen polkumyyntitullin ottamisesta uudelleen käyttöön tiettyjen Vietnamista peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonnissa, joiden päälliset ovat nahkaa ja jotka on valmistanut Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd ja siihen etuyhteydessä oleva yritys Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc. tai Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta sekä unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-659/13 ja C-34/14 antaman tuomion täytäntöön panemisesta 13.9.2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1647).

(3)  Polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8.6.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036 (EUVL 2016, L 176, s. 21).

(4)  Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Vietnamista peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonnissa, joiden päälliset ovat nahkaa, ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 5.10.2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1472/2006 (EUVL 2006, L 275, s. 1).

(5)  Vietnamista ja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen jalkineiden, joiden päälliset ovat nahkaa, tuonnissa käyttöön otettavasta lopullisesta polkumyyntitullista, sellaisena kuin se on laajennettuna koskemaan Macaon erityishallintoalueelta lähetettyjen tiettyjen jalkineiden, joiden päälliset ovat nahkaa, tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Macaon erityishallintoalue, asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena 22.12.2009 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1294/2009 (EUVL 2009, L 352, s. 1).