6.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 38/13


Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 28 ноември 2016 г. — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Дело C-612/16)

(2017/C 038/17)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: C & J Clark International Ltd

Ответник: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Преюдициални въпроси

1)

Прилага ли се давност към събирането на антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1395 на Комисията от 18 август 2016 година и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1647 на Комисията от 13 септември 2016 година (наричани заедно „оспорваните регламенти“) и ако е така, на основание на коя правна разпоредба?

2)

Невалидни ли са оспорваните регламенти поради липса на валидно правно основание и нарушават ли те като такива членове 5, параграф 1 и 5, параграф 2 ДЕС?

3)

Невалидни ли са оспорваните регламенти, тъй като нарушават член 266 ДФЕС, поради това, че не са взети необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда на ЕС по съединени дела C-659/13 и C-34/14 C&J Clark International?

4)

Невалидни ли са оспорваните регламенти поради нарушение на член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036 (1) или на принципа на правна сигурност (недопускане на прилагане с обратна сила) чрез налагането на антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки от естествена кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам, извършен през периода на прилагане на Регламент (ЕО) 1472/2006 (2) и Регламент (ЕС) 1294/2009 на Съвета (3)?

5)

Невалидни ли са оспорваните регламенти поради нарушение на член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1036 в резултат на повторното налагане на антидъмпингово мито без да е извършена нова проверка на интереса на Съюза?


(1)  Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз ОВ L 176, стр. 21

(2)  Регламент (ЕО) № 1472/2006 на Съвета от 5 октомври 2006 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателното събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам, ОВ L 275, стр. 1

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от Виетнам и с произход от Китайската народна република, приложимо и към вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа, доставяни от Административен район със специален статут Макао, декларирани или не с произход от Административен район със специален статут Макао, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, ОВ L 352, стр. 1