30.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 30/29


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-467/13. sz., Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd kontra Európai Bizottság ügyben 2016. szeptember 8-án hozott ítélete ellen az Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd által 2016. november 24-én benyújtott fellebbezés

(C-601/16. P. sz. ügy)

(2017/C 030/34)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd (képviselők: C. Firth, S. Kon és C. Humpe solicitors)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-467/13. sz. ügyben 2016. szeptember 8-án hozott ítéletét, és/vagy semmisítse meg az AT.39226 – Lundbeck-ügyben 2013. június 19-én hozott C(2013) 3803 final bizottsági határozat 1., 2. és 3. cikkét annyiban, amennyiben azok az Arrow-ra vonatkoznak; vagy

másodlagosan helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-467/13. sz. ügyben 2016. szeptember 8-án hozott ítéletét, és az ügyet utalja vissza a Törvényszék elé; vagy

harmadlagosan helyezze hatályon kívül a Törvényszék T-467/13. sz. ügyben 2016. szeptember 8-án hozott ítéletét annyiban, amennyiben az ítélet helybenhagyta a C(2013) 3803 final bizottsági határozat 2. cikkében az Arrow-val szemben az Egyesült Királyságra vonatkozó megállapodás és a dán megállapodás miatt kiszabott bírságot, vagy csökkentse e bírság összegét; és

kötelezze a Bizottságot az Arrow költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalap: a Törvényszék nem megfelelően végezte el a potenciális versenyre vonatkozó vizsgálatot.

1.

Először is a Törvényszék az Arrow-ra hárította a bizonyítási terhet, és mentesítette a Bizottságot azon kötelezettsége alól, hogy bizonyítsa a potenciális verseny fennállását.

2.

Másodszor a Törvényszék tévesen következtetett a potenciális verseny fennállására egy sor olyan feltevésből, amely ellentétes azzal az elvvel, miszerint a potenciális verseny feltételezi a tényleges és konkrét piacra lépés lehetőségének fennállását.

3.

Harmadszor a Törvényszék aránytalan jelentőséget tulajdonított a Lundbeck szándékának, és tévesen értékelte a megállapodások aláírását követően bekövetkezett tények bizonyító erejét.

4.

Negyedszer a Törvényszék nem vette figyelembe az angol bíróság Paroxetine-ítéletének relevanciáját és hatását.

5.

Ötödször a Törvényszék tévesen következtetett potenciális verseny fennállására abból a tényből, hogy az Arrow lépéseket tett a piacra lépés előkészítése érdekében.

6.

Hatodszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a Lundbeck szabadalmainak ideiglenes érvénytelenségére és bitorlásuk hiányára vonatkozó vélelmet.

Második jogalap: a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a szabadalmi vitarendezési megállapodások célja a verseny korlátozása volt:

1.

Először is a Törvényszék figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy egy olyan megállapodás, amely „csupán alkalmas” a verseny korlátozására, nem jelent cél általi jogsértést.

2.

Másodszor a Törvényszék tévútra vezette magát azáltal, hogy a megállapodásokat lényegében a piacról kizáró megállapodásoknak minősítette.

3.

Harmadszor a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a Bizottság bizonyíthatja a megállapodások versenyellenes célját anélkül, hogy meg kellene vizsgálnia azt a helyzetet, amely a megállapodások hiányában állt volna fenn.

Harmadik jogalap: a Törvényszék tévedett, amikor elfogadta a Bizottság azon megállapításait, miszerint az Arrow az állítólagos jogsértés elkövetésekor szándékosan vagy gondatlanul járt el, és nem lehetett volna bírságot kiszabni.