30.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 30/23


A Törvényszék (kilencedik tanács) T-469/13. sz., Generics (UK) kontra Bizottság ügyben 2016. szeptember 8-án hozott ítélete ellen a Generics (UK) Ltd által 2016. november 18-án benyújtott fellebbezés

(C-588/16. P. sz. ügy)

(2017/C 030/28)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Generics (UK) Ltd (képviselők: I. Vandenborre advocaat és T. Goetz Rechtsanwalt)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül az ítéletet vagy tegyen meg más, megfelelőnek bizonyuló intézkedést.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.

Első jogalap: A Törvényszék nem bizonyította, hogy a vitarendezési megállapodások a Cartes Bancaires ítélet értelmében vett „cél általi” jogsértéseknek minősülnek. Így különösen a Törvényszék nem fejti ki, hogy a vitarendezési megállapodások önmagukban hogyan tárják fel a verseny tekintetében az ahhoz elegendő károssági fokot, hogy ne legyen szükség a tényleges vagy potenciális hatásaik megállapítására. Ehelyett a Törvényszék kétségeit és bizonytalanságát fejezi ki a vitarendezési megállapodások elemzésének gyenge pontjaival kapcsolatban.

2.

Második jogalap: A Törvényszék megállapításait alátámasztó bizonyítékok nem felelnek meg a pontos, megbízható, következetes és átfogó bizonyítékok azon követelményének, amelyet a Törvényszék a „cél általi” jogsértés bizonyításához szükségesnek ítélt meg.

3.

Harmadik jogalap: A Törvényszék megfordítja a bizonyítási terhet azáltal, hogy a vitarendezési megállapodások jogszerűségének alátámasztására a Genericset (UK) annak bizonyítására kötelezi, hogy a forgalomba hozatal esetén bizonyára jogvitára került volna sor, és hogy a Generics (UK) bizonyára pervesztes lett volna.

4.

Negyedik jogalap: A Törvényszék az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése alkalmazhatóságának Bizottság általi elutasítását nem vizsgálta felül teljes mértékben.

5.

Ötödik jogalap: A Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor felülvizsgálati hatáskörét túllépve az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdésének újabb, a határozatban nem szereplő megsértését állapította meg, és a Bizottság indokolását a saját indokolásával helyettesítette.

6.

Hatodik jogalap: A Törvényszék nem sorakoztatott fel világos, pontos és következetes bizonyítékokat azon megállapítás alátámasztására, hogy a Generics (UK) az állítólagos jogsértést szándékosan vagy gondatlanul követte el, amint azt a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (1) 23. cikkének (2) bekezdése megköveteli.


(1)  HL 2003. L 1, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.