5.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 326/18


Pritožba, ki jo je Zvezna republika Nemčija vložila 19. julija 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 10. maja 2016 v zadevi T-47/15, Zvezna republika Nemčija/Evropska komisija

(Zadeva C-405/16 P)

(2016/C 326/30)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnica: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: T. Henze in R. Kanitz, agenta, skupaj z T. Lübbigom, odvetnikom)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predloga

Zvezna republika Nemčija Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 10. maja 2016 v zadevi T-47/15 v celoti razveljavi in

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba temelji na treh pritožbenih razlogih:

Prvi pritožbeni razlog

Z izpodbijano sodbo Splošnega sodišča naj bi se kršile meje opredelitve pomoči v smislu člena 107(1) PDEU pri razlagi pojmov „državna sredstva“ in javni „nadzor“ nad finančnimi sredstvi zasebnih podjetji. V izpodbijani sodbi naj bi bilo napačno navedeno, da so na podlagi določb nemškega zakona o energiji iz obnovljivih virov „organi“ Zvezne republike Nemčije izvajali „nadzor“ in s tem upravljanje z denarnimi sredstvi upravljavcev prenosnih omrežij in podjetji za preskrbo z energijo, ki so del v Nemčiji obstoječega sistema podpore za energijo iz obnovljivih virov. Splošno sodišče naj bi moralo ugotoviti, da zakon o energiji iz obnovljivih virov ureja le civilnopravne pogodbene obveznosti med posameznimi podjetji nemškega trga z energijo, ne določa pa nobenega javnega nadzora nad denarnimi sredstvi teh podjetji.

Drugi pritožbeni razlog

Pritožnica trdi, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da je bila z nemškim zakonom o energiji iz obnovljivih virov energetsko intenzivnim podjetjem kot končnim odjemalcem zagotovljena prednost, ki je upoštevna v smislu prava o državnih pomočeh. S tem naj bi Splošno sodišče spregledalo sodno prakso o izravnavi strukturnih neugodnosti in o merilu selektivnosti, ki ga pozna pravo o državnih pomočeh.

Tretji pritožbeni razlog

Pritožnica nazadnje graja nezadostno obrazložitev sodbe glede položaja tako upravljavcev prenosnih omrežij kot podjetji za preskrbo z energijo.