5.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 326/18


Жалба, подадена на 19 юли 2016 г. от Федерална република Германия срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 10 май 2016 г. по дело T-47/15, Федерална република Германия/Европейска комисия

(Дело C-405/16 P)

(2016/C 326/30)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Федерална република Германия (представители: T. Henze и R. Kanitz, Bevollmächtigte, подпомагани от T. Lübbig, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Федерална република Германия иска:

да се отмени изцяло решение на Общия съд (трети състав) от 10 май 2016 г. по дело T-47/15,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата са посочени три основания:

Първо основание

В обжалваното решение Общият съд не преценил правилно пределите на определението за помощ по член 107, параграф 1 ДФЕС за целите на тълкуването на понятията за ресурси на държавата и за контрол от държавата върху ресурсите на частните предприятия. Обжалваното решение погрешно изхождало от принципа, че съгласно разпоредбите на германския Закон за възобновяемите енергийни източници „органите“ на Федерална република Германия упражняват контрол, а следователно и разполагат с административни правомощия по отношение на имуществените средства на операторите на преносни мрежи и на енергийните доставчици, участващи в съществуващата в Германия система за подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници. Общият съд всъщност трябвало да признае, че Законът за възобновяемите енергийни източници урежда само гражданско-правните договорни отношения между различните предприятия на германския енергиен пазар, без обаче да предоставя право на държавата да упражнява контрол върху имуществените средства на тези предприятия.

Второ основание

Общият съд неправилно приел, че германският Закон за възобновяемите енергийни източници установява важно предимство с оглед на помощите в полза на потребителите с голямо потребление на електроенергия в качеството им на крайни потребители. В това отношение Общият съд не се съобразил със съдебната практика, свързана с компенсирането на структурните недостатъци и с критериите за селективност на правото на помощи.

Трето основание

Накрая, в обжалваното решение липсвали мотиви както с оглед на положението на операторите на преносни мрежи, така и на това на енергийните доставчици.