29.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/13


Prasība, kas celta 2016. gada 7. jūlijā – Spānijas Karaliste/Eiropas Parlaments

(Lieta C-377/16)

(2016/C 314/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāve – M. J. García-Valdecasas Dorrego)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītājas prasījumi:

atcelt Uzaicinājumu izteikt ieinteresētību – Līgumdarbinieki – I funkciju grupa – Autovadītāji (V/S) – EP/CAST/S/16/2016 (1);

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.

Pirmais pamats: paredzot ierobežojumus attiecībā uz kārtību, kādā EPSO sazinās ar kandidātu, proti, nosakot, ka šai saziņai, ieskaitot pieteikuma veidlapu, jābūt tikai angļu, franču un vācu valodā, esot pārkāpti Regulas Nr. 1/58 (2) 1. un 2. pants, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (3) 22. pants un Civildienesta noteikumu 1.d pants;

2.

Otrais pamats: prasot kādas otras Savienības oficiālās valodas pietiekamu prasmi, lai arī izraudzīto kandidātu veicamajā darbā tas nav vajadzīgs, esot pārkāpts Civildienesta noteikumos ietvertās Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. pants;

3.

Trešais pamats: otrās valodas izvēli nepienācīgi sašaurinot tikai ar trijām valodām, proti, angļu, franču un vācu valodu un tādējādi izslēdzot pārējās Eiropas Savienības valodas, esot pārkāpti Regulas Nr. 1/58 1. un 6. pants, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 22. pants, Civildienesta noteikumu 1.d panta 1. un 6. punkts un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. pants;

4.

Ceturtais pamats: angļu, franču un vācu valodas kā otrās uzaicinājuma valodas izvēle esot patvaļīga un radot Regulas Nr. 1/58 1. pantā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 22. pantā un Civildienesta noteikumu 1.d panta 1. un 6. punktā aizliegto diskrimināciju valodas dēļ.


(1)  OV 2016, C 131 A, 1. lpp.

(2)  Regula Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (OV 1958, 17, 385. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nod., 1. sēj., 3. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (ES) Nr. 517/2013 (OV 2013, L 158, 1. lpp.).

(3)  OV 2016, C 202, 389. lpp.