29.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 314/13


7. juulil 2016 esitatud hagi – Hispaania Kuningriik versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi C-377/16)

(2016/C 314/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Hispaania Kuningriik (esindaja: M. J. García-Valdecasas Dorrego)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

Tühistada osalemiskutse – I teenistuskategooria lepingulised töötajad – Autojuhid (M/N) – EP/CAST/S/16/2016 (1);

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

Esimene väide: määruse 1/58 (2) artiklite 1 ja 2, Euroopa Liidu põhiõiguste harta (3) artikli 22 ning personalieeskirjade artikli 1d rikkumine, kuivõrd EPSO ja kandidaadi vahelise suhtlemise korra kohaselt toimub suhtlemine, sealhulgas kandideerimisavalduse esitamine üksnes inglise, prantsuse või saksa keeles.

2.

Teine väide: personalieeskirjades sisalduva muudele teenistujatele kohaldatava korra artikli 82 rikkumine, kuivõrd nõutav on liidu teise ametliku keele oskamine rahuldaval tasemel, ilma et see oleks vajalik väljavalitud kandidaatide tulevaste ülesannete täitmiseks.

3.

Kolmas väide: määruse nr 1/58 artiklite 1 ja 6, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 22, personalieeskirjade artikli 1d lõigete 1 ja 6 ning muudele teenistujatele kohaldatava korra artikli 82 rikkumine, kuivõrd teise keele valik on alusetult piiratud ainult kolme keelega, milleks on inglise, prantsuse ja saksa keel, jättes välja Euroopa Liidu ülejäänud ametlikud keeled.

4.

Neljas väide: inglise, prantsuse ja saksa keele valimine osalemiskutse teiseks keeleks on meelevaldne valik, mis toob kaasa keele alusel diskrimineerimise, mis on vastavalt määruse 1/58 artiklile 1, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 22 ning personalieeskirjade artikli 1d lõigetele 1 ja 6 keelatud.


(1)  ELT 2016, C 131 A, lk 1.

(2)  Nõukogu 15. aprilli 1958. aasta määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (EÜT 1958, 17, lk 385; ELT eriväljaanne 01/01, lk 3), viimati muudetud nõukogu määrusega (EL) nr 517/2013 (ELT 2013, L 158, lk 1).

(3)  ELT 2016, C 202, lk 389.