14.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 98/49


Kanne 29.12.2015 – Quanta Storage v. komissio

(Asia T-772/15)

(2016/C 098/64)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Quanta Storage, Inc. (Taoyuan City, Taiwan) (edustajat: barrister B. Hartnett, asianajaja O. Geiss ja solicitor W. Sparks)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä asiassa AT.39639 – Optiset levyasemat 21.10.2015 annetun komission päätöksen kantajaa koskevilta osin

vaihtoehtoisesti alentamaan kantajalle määrättyä sakkoa

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan komissio loukkasi kantajan puolustautumisoikeuksia, laiminlöi perusteluvelvollisuutensa sekä loukkasi oikeutta hyvään hallintoon.

Riidanalainen päätös perustuu rikkomisia koskevaan toteamukseen, jota ei ollut esitetty kantajalle hallinnollisessa menettelyssä.

Riidanalainen päätös perustuu sellaisiin olettamiin markkinoiden avoimuudesta, joita komissio ei tutkinut täysimääräisesti.

2.

Toisen kanneperusteen mukaan riidanalaisen päätöksen päätösosan ja komission perustelujen välinen ristiriitaisuus, joka liittyy rikkomisen kestoon Hewlett Packardin osalta, merkitsee ilmeistä oikeudellista virhettä ja sillä rikotaan perusteluvelvollisuutta.

3.

Kolmannen kanneperusteen mukaan komissio ei näyttänyt toteen sitä, että kantaja osallistui yhtenä kokonaisuutena pidettävään jatkettuun kilpailusääntöjen rikkomiseen, eikä esittänyt asianmukaisia perusteluja tältä osin.

Kantaja ei osallistunut väitettyyn rikkomiseen ajalla 14.2.2008–9.4.2008.

Kantaja ei osallistunut väitettyyn rikkomiseen ajalla 10.4.2008–27.10.2008.

Kantaja ei osallistunut rikkomiseen 28.10.2008.

Ei ole riittäviä todisteita osoittamaan, että kantaja oli tietoinen kartellin kokonaissuunnitelmasta tai sen yleisestä ulottuvuudesta ja olennaisista ominaispiirteistä.

Sen, ettei komissio onnistunut näyttämään väitettyä rikkomista toteen, oikeudelliset seuraukset.

4.

Neljännen kanneperusteen mukaan komissio ei näyttänyt oikeudellisesti riittävällä tavalla ja näyttövaatimusten mukaisesti toteen, että sillä oli toimivalta soveltaa SEUT 101 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa.

5.

Viidennen kanneperusteen mukaan komissio teki ilmeisiä tosiseikkoja koskevia virheitä ja ilmeisiä oikeudellisia virheitä laskiessaan sakon määrää ja laiminlöi perusteluvelvollisuutensa.

Komissio teki tosiseikkoja koskevia virheitä ja oikeudellisia virheitä laskiessaan sakon perusmäärää eikä esittänyt omia perustelujaan.

Komissio ei käyttänyt parhaita saatavilla olevia lukuja kantajan myynnin arvon osalta.

Komissio loukkasi yhdenvertaisen kohtelun periaatetta laskiessaan sakon perusmäärää.

Komissio teki arviointivirheitä tarkastellessaan vakavuutta ja lieventäviä seikkoja.