14.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 98/49


Žaloba podaná dne 29. prosince 2015 – Quanta Storage v. Komise

(Věc T-772/15)

(2016/C 098/64)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Quanta Storage, Inc. (Taoyuan City, Tchaj-wan) (zástupci: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, advokát, a W. Sparks, Solicitor)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 21. Října 2015 ve věci AT.39639 – Optické diskové jednotky – v řízení podle článku 101 SFEU a článku 53 Dohody o EHP v rozsahu, v jakém se týká žalobkyně;

alternativně, snížil pokutu uloženou žalobkyni; a

uložil žalované náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Komise porušila právo žalobkyně na obhajobu, povinnost uvést odůvodnění a právo na řádnou správu

Napadené rozhodnutí je založeno na zjištění protiprávních jednání, která nebyla žalobkyni vytýkána v rámci správního řízení.

Napadené rozhodnutí je založeno na předpokladech týkajících se transparentnosti na trhu, kterou Komise v plném rozsahu nepřezkoumala.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že rozdíl mezi výrokem napadeného rozhodnutí a odůvodněním Komise, pokud jde o délku trvání protiprávního jednání ve vztahu ke společnosti Hewlett Packard, má za následek zjevně nesprávné právní posouzení a porušuje povinnost uvést odůvodnění.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Komise neprokázala a neuvedla přiměřené odůvodnění skutečnosti, že se žalobkyně podílela na jediném a trvajícím protiprávním jednání.

Žalobkyně se nepodílela na protiprávním jednání, k němuž mělo údajně docházet mezi 14. únorem 2008 a 9. dubnem 2008.

Žalobkyně se nepodílela na protiprávním jednání, k němuž mělo údajně docházet mezi 10. dubnem 2008 a 27. říjnem 2008.

Žalobkyně se nepodílela na protiprávním jednání, k němuž došlo dne 28. října 2008.

Neexistuje dostatek důkazů o tom, že žalobkyni byl znám buď celkový plán kartelové dohody, nebo její obecný rozsah a základní charakteristiky.

Právní následky skutečnosti, že Komise neprokázala údajné protiprávní jednání.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Komise dostatečně právně neprokázala, že má pravomoc použít článek 101 SFEU a článek 53 Dohody o EHP.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Komise se při výpočtu výše pokuty dopustila zjevně nesprávných skutkových zjištění a zjevně nesprávných právních posouzení, a porušila povinnost uvést odůvodnění.

Komise se při výpočtu základní částky dopustila zjevně nesprávných skutkových zjištění a zjevně nesprávných právních posouzení, a neuvedla odůvodnění.

Komise nevyužila nejlepší dostupné údaje o hodnotě prodejů žalobkyně.

Komise při výpočtu základní částky porušila zásadu rovného zacházení.

Komise se dopustila nesprávného posouzení při přezkumu závažnosti a polehčujících okolností.