14.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 98/49


Жалба, подадена на 29 декември 2015 г. — Quanta Storage/Комисия

(Дело T-772/15)

(2016/C 098/64)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Quanta Storage, Inc. (Taoyuan City, Тайван) (представители: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, lawyer, и W. Sparks, Solicitor)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени отнасящата се до жалбоподателя част от решението на Комисията от 21 октомври 2015 г. по преписка AT.39639 — Optical Disk Drives относно процедура по прилагане на член 101 ДФЕС и член 53 от Споразумението за ЕИП;

при условия на евентуалност да намали размера на наложената на жалбоподателя глоба; и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.

1.

Първото основание е изведено от това, че Комисията е нарушила правото на защита на жалбоподателя, задължението за мотивиране и правото на добра администрация.

Обжалваното решение се основава на констатирането на нарушения, за които в хода на административното производство не е било съобщено на жалбоподателя.

Обжалваното решение се основава на предположения, свързани с прозрачността на пазара, които Комисията не е обсъдила задълбочено.

2.

Второто основание е изведено от това, че разликата между разпоредителната част на обжалваното решение и съображенията на Комисията относно продължителността на нарушението що се отнася до Hewlett Packard съставлява грешка при прилагане на правото и нарушение на задължението за мотивиране.

3.

Третото основание е изведено от това, че Комисията нито е доказала, нито е мотивирала надлежно обстоятелството, че жалбоподателят е участвал в едно-единствено продължено нарушение.

Жалбоподателят не е участвал в едно-единствено продължено нарушение, за което се твърди, че е извършено между 14 февруари и 9 април 2008 г.

Жалбоподателят не е участвал в нарушението, за което се твърди, че е извършено между 10 април и 27 октомври 2008 г.

Жалбоподателят не е участвал в извършването на никакво нарушение на 28 октомври 2008 г.

Не е надлежно доказано, че жалбоподателят е знаел или за общия план на картела, или за неговото общо приложение и за съществените му характеристики.

Правните последици от това, че Комисията не доказва твърдяното нарушение.

4.

Четвъртото основание е изведено от това, че Комисията не доказва надлежно и в необходимата степен, че е компетентна да прилага членове 101 ДФЕС и 53 от Споразумението за ЕИП.

5.

Петото основание е изведено от това, че Комисията е допуснала явни фактически и правни грешки при определянето на размера на глобата и е нарушила задължението си за мотивиране.

Комисията е допуснала фактически и правни грешки при определянето на основния размер на глобата и не е мотивирала своето решение.

Комисията не е използвала най-подходящите налични данни относно стойността на продажбите на жалбоподателя.

Комисията е нарушила принципа на равно третиране при определянето на основния размер.

Комисията е допуснала грешки в преценката при анализа си на тежестта и на смекчаващите обстоятелства.