14.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 98/48


Prasība, kas celta 2015. gada 31. decembrī – Sony Optiarc un Sony Optiarc America/Komisija

(Lieta T-763/15)

(2016/C 098/63)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Sony Optiarc, Inc (Atsugi, Japāna) un Sony Optiarc America, Inc (Sanhosē, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – N. Levy un E. Kelly, Solicitors, un R. Snelders, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2015. gada 21. oktobra lēmumu lietā AT.39639 – Optiskie diskdziņi, kas saistīts ar procesu atbilstoši LESD 101. pantam un EEZ līguma 53. pantam, ciktāl tas attiecas uz prasītājām;

pakārtoti – īstenojot savu neierobežoto kompetenci, samazināt naudas sodus, kas prasītājām uzlikti ar šo lēmumu, un

piespriest Komisijai segt prasītāju tiesāšanās izdevumus un citus izdevumus un izmaksas, kas saistīti ar šo lietu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļauta kļūda faktos un kļūda tiesību piemērošanā, jo tajā ir secināts, ka prasītājas ir izdarījušas LESD 101. panta pārkāpumu mērķa dēļ:

pret prasītājām iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, lai pamatotu secinājumu, ka prasītājas piedalījās vienotā un turpinātā LESD 101. panta pārkāpumā mērķa dēļ;

lēmuma pakārtotais secinājums, ka prasītājas ir izdarījušas atsevišķus LESD 101. panta pārkāpumus mērķa dēļ, nav pierādīts un pārkāpj prasītāju tiesības uz aizstāvību, jo tas pirmo reizi ir ticis pausts lēmumā.

2.

Ar otro pamatu tiek pakārtoti apgalvots, ka apstrīdētājā lēmumā ir pieļauta kļūda faktos un kļūda tiesību piemērošanā un ka tas ir balstīts uz nepietiekamu pamatojumu:

lēmumā ir pieļauta kļūda, divreiz ņemot vērā ieņēmumus, kurus prasītājas ir tālāk nodevušas citam lēmuma adresātam;

lēmumā ir pieļauta kļūda, jo nav ņemts vērā tas, ka prasītāju rīcība salīdzinājumā ar dažiem citiem lēmuma adresātiem bija būtiski ierobežotāka, un prasītājām attiecīgi nav piemērots mazāks pārkāpuma smaguma koeficients un mazāka papildu summa un/vai samazinājums saistībā ar atbildību mīkstinošiem apstākļiem.