14.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 98/48


31. detsembril 2015 esitatud hagi – Sony Optiarc ja Sony Optiarc America versus komisjon

(Kohtuasi T-763/15)

(2016/C 098/63)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Sony Optiarc, Inc (Atsugi, Jaapan) ja Sony Optiarc America, Inc (San Jose, Ameerika Ühendriigid) (esindajad: solicitor N. Levy ja solicitor E. Kelly ning advokaat R. Snelders)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejaid puudutavas osas komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta otsus asjas AT.39639 – Optilised kettaseadmed, mis käsitleb ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohast menetlust;

teise võimalusena vähendada oma täielikku pädevust kasutades hagejatele selle otsusega määratud trahvisummasid; ning

mõista kõik käesoleva menetlusega seotud kohtukulud ja muud kulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

1.

Esimese väite kohaselt sisaldab vaidlustatud otsus faktivigu ja rikub õigusnormi, kuna selles on tuvastatud, et hagejad on toime pannud ELTL artikli 101 eesmärgil põhineva rikkumise.

Hagejate vastu esitatud tõendid ei ole piisavad toetamaks järeldust, et hagejad osalesid ELTL artikli 101 eesmärgil põhinevas ühes ja vältavas rikkumises.

Vaidlustatud otsuse teise võimalusena tehtud järeldus, mille kohaselt hagejad osalesid ELTL artikli 101 eesmärgil põhinevas eraldi rikkumistes, ei ole tõendatud ning rikub hagejate kaitseõigusi, kuna see tehti esmakordselt nimetatud otsuses.

2.

Teise väite kohaselt ja teise võimalusena sisaldab vaidlustatud otsus faktivigu ja rikub õigusnormi ning ei ole piisavalt põhjendatud.

Vaidlustatud otsuses on tehtud viga, kuna see võtab kaks korda arvesse tulusid, mida hagejad andsid edasi teisele otsuse adressaadile.

Vaidlustatud otsuses on tehtud viga, kuna see ei võta arvesse hagejate tunduvalt väiksemat mõju võrreldes teiste otsuse adressaatidega ning seetõttu ei kohalda hagejate suhtes madalamat raskuskoefitsienti ja madalamat lisasummat ja/või kergendavate asjaolude tõttu vähendatud trahvisummat.

Vaidlustatud otsuses on tehtud viga, kuna see kohaldas hoiatava mõju kordajat.