14.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 98/47


Žaloba podaná 31. decembra 2015 – Sony a Sony Electronics/Komisia

(Vec T-762/15)

(2016/C 098/62)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Sony Corporation (Tokio, Japonsko) a Sony Electronics, Inc (San Diego, Spojené štáty) (v zastúpení: N. Levy a E. Kelly, solicitors, a R. Snelders, lawyer)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2015 vo veci AT.39639 – Optické diskové mechaniky, týkajúce sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň,

subsidiárne pri výkone svojej neobmedzenej právomoci znížil pokuty uložené žalobkyniam týmto rozhodnutím, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť žalobkyniam trovy konania a ďalšie výdavky vynaložené v súvislosti s touto vecou.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že napadnuté rozhodnutie obsahuje nesprávne skutkové a právne posúdenie, keďže sa v ňom uvádza, že žalobkyne porušili článok 101 ZFEÚ z hľadiska cieľa.

Dôkazy uvedené proti žalobkyniam nepostačujú na podporu tvrdenia, že sa žalobkyne zúčastnili jediného a pokračujúceho porušenia článku 101 ZFEÚ z hľadiska cieľa.

Alternatívne tvrdenie uvedené v rozhodnutí, podľa ktorého sa žalobkyne zúčastnili na samostatných porušeniach článku 101 ZFEÚ z hľadiska cieľa, nie je preukázané a porušuje právo žalobkýň na obhajobu, pretože bolo prvýkrát uvedené až v rozhodnutí.

2.

Druhý žalobný dôvod je subsidiárne založený na tom, že napadnuté rozhodnutie obsahuje nesprávne skutkové a právne posúdenie a je založené na nedostatočnom odôvodnení.

V rozhodnutí boli chybne dvakrát započítané obraty, ktoré žalobkyne previedli na iného adresáta rozhodnutia.

Rozhodnutie je nesprávne, keďže v porovnaní s niektorými ďalšími adresátmi rozhodnutia sa žalobkyniam nepripísalo značne obmedzenejšie konanie, čím sa vo vzťahu k žalobkyniam neuplatnili nižší koeficient závažnosti a nižšia dodatočná suma a/alebo zníženie sumy z dôvodu poľahčujúcich okolností.

Rozhodnutie je nesprávne, keďže uplatňuje koeficient na dosiahnutie odstrašujúceho účinku.