14.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 98/47


Acțiune introdusă la 31 decembrie 2015 – Sony și Sony Electronics/Comisia

(Cauza T-762/15)

(2016/C 098/62)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Sony Corporation (Tokyo, Japonia) și Sony Electronics, Inc (San Diego, Statele Unite) (reprezentanți: N. Levy și E. Kelly, solicitors, și R. Snelders, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Deciziei Comisiei din 21 octombrie 2015 în cazul AT.39639 – Unități de disc optic privind o procedură întemeiată pe articolul 101 TFUE și pe articolul 53 din Acordul privind SEE, în măsura în care se referă la reclamante;

cu titlu subsidiar, în exercitarea competenței sale de fond, reducerea amenzilor aplicate reclamantelor în temeiul acestei decizii; și

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată, precum și a altor cheltuieli efectuate de reclamante în legătură cu prezenta cauză.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este afectată de erori de fapt și de drept în măsura în care a concluzionat că reclamantele au efectuat o încălcare a articolul 101 TFUE prin obiect.

Probele reținute împotriva reclamantelor sunt insuficiente pentru a susține concluzia că reclamantele au participat la o încălcare unică și continuă a articolului 101 TFUE prin obiect.

Concluzia subsidiară a deciziei, potrivit căreia reclamantele au săvârșit încălcări separate ale articolului 101 TFUE prin obiect, nu a fost dovedită și a încălcat dreptul la apărare al reclamantelor, întrucât a fost menționată pentru prima dată în decizie.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că, cu titlu subsidiar, decizia atacată este afectată de erori de fapt și de drept și are o motivare insuficientă.

În mod eronat, decizia a luat în considerare de două ori veniturile care au fost transferate de reclamante unui alt destinatar al acesteia.

În mod eronat, decizia nu a ținut seama de implicarea semnificativ mai redusă a reclamantelor în comparație cu anumiți alți destinatari ai deciziei și, prin urmare, nu a aplicat reclamantelor un coeficient multiplicator în funcție de gravitate mai mic și un cuantum suplimentar mai redus și/sau o reducere pentru circumstanțe atenuante.

În mod eronat, decizia a impus un coeficient multiplicator în scop de descurajare.