14.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 98/47


Kanne 31.12.2015 – Sony ja Sony Electronics v. komissio

(Asia T-762/15)

(2016/C 098/62)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Sony Corporation (Tokio, Japani) ja Sony Electronics, Inc (San Diego, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: solicitor N. Levy, solicitor E. Kelly ja asianajaja R. Snelders)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä asiassa AT.39639 – Optiset levyasemat 21.10.2015 annetun komission päätöksen kantajia koskevilta osin

vaihtoehtoisesti alentamaan kantajille kyseisessä päätöksessä määrättyä sakkoa täyttä harkintavaltaansa käyttäen

velvoittamaan komission korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut ja muut kulut tässä asiassa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kahteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan riidanalaisessa päätöksessä tehtiin tosiseikkoja koskevia virheitä ja oikeudellisia virheitä, kun siinä todettiin kantajien osallistuneen tarkoitukseen perustuvaan SEUT 101 artiklan rikkomiseen.

Todisteet, joihin vedottiin kantajia vastaan, eivät riitä tukemaan toteamusta kantajien osallistumisesta yhtenä kokonaisuutena pidettävään jatkettuun ja tarkoitukseen perustuvaan SEUT 101 artiklan rikkomiseen.

Päätöksessä tehtyä vaihtoehtoista toteamusta, jonka mukaan kantajat osallistuivat erillisiin tarkoitukseen perustuviin SEUT 101 artiklan rikkomisiin, ei ole näytetty toteen, ja sillä loukattiin kantajien puolustautumisoikeuksia, koska tällainen toteamus tehtiin ensimmäisen kerran päätöksessä.

2.

Toisen kanneperusteen mukaan on vaihtoehtoisesti niin, että riidanalaisessa päätöksessä tehtiin tosiseikkoja koskevia virheitä ja oikeudellisia virheitä ja että sen perustelut ovat riittämättömät.

Päätöksessä tehtiin virhe, kun kantajien päätöksen toiselle adressaatille siirtämät tulot otettiin huomioon kahteen kertaan.

Päätöksessä tehtiin virhe, kun siinä ei otettu huomioon kantajien merkittävästi rajoitetumpaa käyttäytymistä verrattuna joihinkin muihin päätöksen adressaatteihin ja kun siinä ei täten sovellettu kantajiin alhaisempaa vakavuuden perusteella määräytyvää kerrointa ja alhaisempaa lisämaksua ja/tai alennusta lieventävien seikkojen perusteella.

Päätöksessä tehtiin virhe, kun siinä asetettiin ehkäisevän vaikutuksen kerroin.