15.2.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 59/50


23. detsembril 2015 esitatud hagi – Madalmaad versus komisjon

(Kohtuasi T-760/15)

(2016/C 059/58)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Madalmaade Kuningriik (esindajad: M. Bulterman, B. Koopman ja M. de Ree)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 21. oktoobri 2015. aasta otsus C(2015) 7143 final riigiabi SA.38374 (2014/C ex 2014/NN) kohta, mida Madalmaad andsid Starbucksile;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks esitab hageja viis väidet.

1.

Esimene väide, et ELTL artikli 107 lõiget 1 on vääralt kohaldatud, kuna komisjon oli seisukohal, et „Advanced Pricing Agreement” (APA) on valikuline.

Esiteks ei ole komisjon piisavalt ega eraldi tõendanud, et valikulisuse kriteerium on täidetud.

Teiseks on komisjon alusetult lähtunud Madalmaade juriidilise isiku tulumaksu süsteemist kui võrdlusraamistikust. APA jaoks on õige võrdlusraamistik juriidilise isiku tulumaksu seaduse (Wet op de Vennootschapsbelasting) artikli 8 lõige 1 ja siirdehinna määrus (Verrekenprijsbesluit). APA-s üksnes rakendatakse seda võrdlusraamistikku.

2.

Teine väide, et ELTL artikli 107 lõiget 1 on vääralt kohaldatud, kuna komisjon on eelise kindlakstegemiseks kasutanud liidu õigusest tulenevat reaalturuväärtuse põhimõtet. Sellist põhimõtet ei ole aga hageja sõnul olemas ning see ei ole ka riigiabi kontrolli osa.

3.

Kolmas väide, et ELTL artikli 107 lõiget 1 on vääralt kohaldatud, kuna komisjon eeldab, et APA annab Starbucks Manufacturing EMEA BV-le eelise seetõttu et siirdehinna meetodiks on valitud „Transactional Net Margin Method”.

Komisjon väidab alusetult, et APA-s kokku lepitud meetod ei anna usaldusväärset tulemust turu toimise kohta. Ka ei ole komisjon suutnud tõendada, et Alkile makstud hüvitisel ja roheliste ubade kogumaksumuse lisatasul ei ole tegelikku väärtust.

4.

Neljas väide, et ELTL artikli 107 lõiget 1 on vääralt kohaldatud, kuna komisjon tuvastas, et APA annab Starbucks Manufacturing EMEA BV-le eelise „Transactional Net Margin Methodi” kohaldamise tõttu.

Komisjon lähtub alusetult sellest, et APA-s kokku lepitud „Transactional Net Margin Methodit” on vääralt kohaldatud ning et see toob kaasa eelise Starbucks Manufacturing EMEA BV jaoks. Komisjon ei ole tõendanud, et tema arvates parema „Transactional Net Margin Methodi” kohaldamise tulemusel oleks maksustatav kasum suurem ja eelis puuduks.

5.

Viies väide, et rikutud on hoolsuskohustust, kuna komisjon ei ole hinnanud ega otsuse tegemisel aluseks võtnud kõiki olulise andmeid ning on lähtunud anonüümsetest andmetest, mida ei ole vähemasti Madalmaade valitsusele iial esitatud.