15.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 59/50


Žaloba podaná dne 23. prosince 2015 – Nizozemsko v. Komise

(Věc T-760/15)

(2016/C 059/58)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Nizozemské království (zástupkyně: M. Bulterman, B. Koopman a M. de Ree, zmocněnkyně)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise ze dne 21. října 2015 č. spisu C(2015) 7143 final o státní podpoře SA.38374 (2014/C ex 2014/NN), kterou Nizozemsko poskytlo společnosti Starbucks;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobce pět žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z nesprávného použití čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož se Komise domnívala, že „Advanced Pricing Agreement“ (dále jen „dohoda APA“) má selektivní povahu.

Zaprvé, Komise dostatečně a odděleně neprokázala, že je naplněno kritérium selektivnosti.

Zadruhé, Komise použila v rozporu s právem všeobecný nizozemský systém daně z příjmů právnických osob jako rámec zdanění. Podle žalobce je správným rámcem zdanění pro dohodu APA čl. 8b odst. 1 zákona o dani z příjmů právnických osob (Wet op de Vennootschapsbelasting) a výnos o započtení cen (Verrekenprijsbesluit). V dohodě APA nebyl tento rámec zdanění použit.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z nesprávného použití čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož Komise přezkoumává podle zásady obvyklých tržních podmínek vyplývající z unijního práva, zda existuje výhoda. Taková zásad však neexistuje, a není tedy ani součástí přezkumu podpory.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z nesprávného použití čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož Komise vychází z předpokladu, že dohoda APA poskytuje společnosti Starbucks Manufacturing EMEA BV výhodu v důsledku zvolení „Transactional Net Margin Method“ jako metody započtení cen.

Komise v rozporu s právem tvrdí, že metoda dohodnutá v dohodě APA nepředstavuje spolehlivý výchozí bod pro tržní výsledky. Nemůže prokázat ani to, že odměna vyplacená společnosti Alki a příplatek k celkovým nákladům na zelená zrna neměly žádnou skutečnou hodnotu.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z nesprávného použití čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož Komise uvádí, že dohoda APA poskytuje společnosti Starbucks Manufacturing EMEA BV výhodu v důsledku způsobu použití „Transactional Net Margin Method“.

Komise vychází neprávem z předpokladu, že „Transactional Net Margin Method“ dohodnutá v dohodě APA byla nesprávně použita a že má za následek poskytnutí výhody společnosti Starbucks Manufacturing EMEA BV. Komise neprokázala, že by podle jejího názoru lepší použití „Transactional Net Margin Method“ mělo za následek vyšší zdanitelný zisk a že neexistovala žádná výhoda.

5.

Pátý žalobní důvod vycházející z porušení povinnosti řádní péče, jelikož Komise nevyhodnotila všechny relevantní údaje, nezahrnula je do rozhodnutí a také se opírala o anonymní údaje, které nebyly každopádně nikdy sděleny nizozemské vládě.