15.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 59/48


Talan väckt den 30 december 2015 – Luxemburg mot kommissionen

(Mål T-755/15)

(2016/C 059/55)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Storhertigdömet Luxemburg (ombud: D. Holderer och advokaterna D. Waelbroeck, S. Naudin och A. Steichen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

slå fast att förevarande talan kan prövas och bifalla densamma,

i första hand, ogiltigförklara kommissionens beslut av den 21 oktober 2015 om det statliga stöd SA. 38375 som Storhertigdömet Luxemburg har genomfört till förmån för Fiat,

i andra hand, ogiltigförklara kommissionens beslut av den 21 oktober 2015 om det statliga stöd SA. 38375 som Storhertigdömet Luxemburg har genomfört till förmån för Fiat, i den mån det däri förordnas att stödet ska återkrävas,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden avser åsidosättande av artikel 107 FEUF, då kommissionen inte har anfört bevis för att det omtvistade skattebeslutet skulle vara selektivt.

2.

Andra grunden avser sidosättande av artikel 107 FEUF och kommissionens motiveringsskyldighet, då kommissionen inte anfört bevis för att det förkommit en fördel, inte heller för att konkurrensen begränsats.

3.

Tredje grunden, vilken görs gällande i andra hand, avser åsidosättande av artikel 14.1 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, då kommissionen har begärt att stödet ska återkrävas i strid med rättsäkerhetsprincipen och principen om rätten till försvar.