15.2.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 59/48


Sag anlagt den 30. december 2015 — Luxembourg mod Kommissionen

(Sag T-755/15)

(2016/C 059/55)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Storhertugdømmet Luxembourg (ved D. Holderer, som befuldmægtiget, og advokaterne D Waelbroeck, S. Naudin og A. Steichen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling, og der gives sagsøgeren medhold.

Principalt annulleres Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2015 vedrørende statsstøtte SA.38375 iværksat af Storhertugdømmet Luxembourg til fordel for Fiat.

Subsidiært annulleres Kommissionens afgørelse af 21. oktober 2015 vedrørende statsstøtte SA.38375 iværksat af Storhertugdømmet Luxembourg til fordel for Fiat, for så vidt som støtten herved pålægges tilbagesøgt.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.

1.

Første anbringende om en tilsidesættelse af artikel 107 TEUF, for så vidt som Kommissionen ikke har godtgjort, at den anfægtede skatteafgørelse var selektiv.

2.

Andet anbringende om en tilsidesættelse af artikel 107 TEUF og af Kommissionens begrundelsespligt, for så vidt som den hverken har ført bevis for, at der foreligger en fordel, eller for at der foreligger en konkurrencebegrænsning.

3.

Tredje anbringende, som er påberåbt subsidiært, om en tilsidesættelse af artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93, for så vidt som Kommissionen under tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet og retten til forsvar, krævede, at støtten blev tilbagesøgt.