15.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 59/48


Жалба, подадена на 30 декември 2015 г. — Люксембург/Комисия

(Дело T-755/15)

(2016/C 059/55)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Велико херцогство Люксембург (представители: D. Holderer, и D. Waelbroeck, S. Naudin и A. Steichen, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да обяви жалбата за допустима и основателна,

като главно искане, да отмени решението на Комисията от 21 октомври 2015 г. относно държавна помощ SA.38375 приведена в действие от Великото херцогство Люксембург в полза на Fiat,

при условията на евентуалност, да отмени решението на Комисията от 21 октомври 2015 г. относно държавна помощ SA.38375 приведена в действие от Великото херцогство Люксембург в полза на Fiat в частта, с която се разпорежда възстановяване на помощта,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

1.

Първото основание е нарушение на член 107 ДФЕС, тъй като Комисията не била доказала селективния характер на спорното индивидуално решение.

2.

Второто основание е нарушение на член 107 ДФЕС и на задължението за мотивиране на Комисията, тъй като последната не била доказала наличието на предимство, нито наличие на нарушение на конкуренцията.

3.

Третото основание, изтъкнато при условията на евентуалност, е нарушение на член 14, параграф 1 от Регламент (EО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО, доколкото Комисията е изискала възстановяване на помощта в нарушение на принципа на правната сигурност и на правото на защита.