22.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 68/30


Talan väckt den 28 november 2015 – Micula m.fl. mot kommissionen

(Mål T-704/15)

(2016/C 068/40)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Viorel Micula (Oradea, Rumänien), European Drinks SA (Ștei, Rumänien), Rieni Drinks SA (Rieni, Rumänien), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea), West Leasing International SRL (Pantasesti, Rumänien) (ombud: advokaterna J. Derenne, A. Dashwood, D. Vallindas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2015/1470 av den 30 mars 2015 om det statliga stöd SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) som Rumänien har genomfört (Skiljedomen Micula mot Rumänien av den 11 december 2013) [delgivet med nr C(2015) 2112] (EUT 2015 L 323, s. 43),

i andra hand, ogiltigförklara det angripna beslutet i den del:

i.

det identifierar Viorel Micula som ett ”företag”, och därmed som en del i den påstådda enda ekonomiska enhet som utgör mottagaren av stödet,

ii.

det identifierar mottagaren av stödet som en enda ekonomisk enhet bestående av Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, och

iii.

det fastställer, i artikel 2.2, att Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, och West Leasing SRL ska vara gemensamt ansvariga för återbetalningen av det statliga stöd som någon av dem har mottagit,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för talan åberopar sökandena åtta grunder.

1.

Första grunden: bristande behörighet och maktmissbruk

Den första grunden avser bristande behörighet och maktmissbruk. Genom att felaktigt ha kvalificerat verkställandet av skiljedomen ICSID (skiljedomen) som beviljande av statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 FEUF har kommissionen de facto utövat behörighet, som den besitter angående statligt stöd som beviljats av Rumänien sedan landet anslöt sig till EU, med retroaktiv verkan för tiden som föregick anslutningen. Kommissionen är uppenbart obehörig att nyttja sin behörighet för statligt stöd på detta sätt. Att anta ett beslut med sådant syfte och sådan effekt utgör även maktmissbruk.

2.

Andra grunden: åsidosättande av artikel 107.1 FEUF

För det första påvisar inte beslutet att det uppkommit någon ekonomisk fördel genom att kvalificera verkställandet/implementeringen av skiljedomen som oförenligt stöd. Förevarande fall uppfyller villkoren enligt den rättspraxis som fastställts genom domen Asteris (dom av den 27 september 1988, Asteris m.fl., 106/87 – 120/87, REG, EU:C:1988:457). Om någon ekonomisk fördel uppkommit, vilket inte är fallet, föregår den Rumäniens anslutning till EU och faller därmed utanför EU:s regelverk om statligt stöd. För det andra påvisar inte beslutet att det föreligger selektivitet. Det bilaterala investeringsavtalet Rumänien-Sverige (”BIT” – den rättsliga grunden för skiljedomen) upprättar ett system för allmän ansvarsskyldighet som är lika tillämpligt på samtliga investerare. För det tredje påvisar inte beslutet att åtgärden i fråga kan tillskrivas den rumänska staten. Rumänien har ingen skönsmån för att verkställa skiljedomen.

3.

Tredje grunden: åsidosättande av artikel 351 FEUF och allmänna rättsprinciper

Den tredje grunden avser ett åsidosättande av artikel 351 FEUF och allmänna rättsprinciper. Artikel 351 FEUF skyddar de förpliktelser Rumänien påtagit sig för att verkställa BIT-avtalet med Sverige, då det fortfarande var ett avtal mellan en medlemsstat (Sverige) och ett tredje land (Rumänien), mot någon verkan av EU:s regelverk för statligt stöd efter anslutningen.

4.

Fjärde grunden: åsidosättande av principen om skydd av berättigade förväntningar

Den fjärde grunden avser ett åsidosättande av principen om skydd av berättigade förväntningar. EU:s myndigheter uppmuntrade aktivt ingåendet av BIT-avtal, och skapade följaktligen berättigade förväntningar för att ansträngningar för att verkställa ett sådant BIT-avtal genom en skiljedom inte skulle hindras genom exempelvis reglerna om statligt stöd.

5.

Femte grunden: det påstådda stödet ska bedömas som förenligt stöd

Den femte grunden, åberopad i andra hand, avser att det påstådda stödet ska bedömas som förenligt stöd. Den nationella åtgärden i fråga som låg till grund för tvistlösningen och skiljedomen befanns aldrig definitivt som oförenlig. Den hade, under alla omständigheter, varit förenlig med EU:s regelverk om statligt stöd.

6.

Sjätte grunden: beslutet fastställer felaktigt mottagarna av det påstådda stödet

Den sjätte grunden, åberopad i tredje hand, avser att beslutet felaktigt fastställer mottagarna av det påstådda stödet. Beslutet visar varken att Viorel och Ioan Micula ingår i den påstådda ekonomiska enheten, eller att det i förevarande fall existerar en enda ekonomisk enhet.

7.

Sjunde grunden: fel avseende återbetalningen

Den sjunde grunden avser fel angående den återbetalning som fastställs i beslutet. Genom att beslutet felaktigt fastställer mottagarna av det påstådda stödet, krävs återbetalning från enskilda och företag som inte är mottagare av det påstådda stödet.

8.

Åttonde grunden: åsidosättande av en väsentlig formföreskrift

Den åttonde grunden avser ett åsidosättande av en väsentlig formföreskrift (rätten att bli hörd). Beslutet att inleda det formella granskningsförfarandet omnämner inte vid något tillfälle sökandena European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing and Transilvania General Import-Export.