22.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 68/30


Žaloba podaná dne 28. listopadu 2015 – Micula a další v. Komise

(Věc T-704/15)

(2016/C 068/40)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Viorel Micula (Oradea, Rumunsko), European Drinks SA (Ștei, Rumunsko), Rieni Drinks SA (Rieni, Rumunsko), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea, Rumunsko), West Leasing International SRL (Pantasesti, Rumunsko) (zástupci: J. Derenne, A. Dashwood, D. Vallindas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise (EU) 2015/1470 ze dne 30. března 2015 o státní podpoře SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) poskytnuté Rumunskem – [Rozhodčí nález ve věci Micula v. Rumunsko ze dne 11. prosince 2013 (oznámeno pod číslem C(2015) 2112)] (Úř. věst. 2015 L 232, s. 43);

podpůrně zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž:

i.

je v něm Viorel Milica identifikován jako „podnik“, a tedy jako část údajně jedné hospodářské jednotky, která byla příjemcem podpory;

ii.

je v něm příjemce podpory identifikován jako jedna hospodářská jednotka, kterou tvoří: Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, a

iii.

se v jeho v čl. 2 odst. 2 stanoví, že Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL a West Leasing SRL jsou považováni za společně a nerozdílně zodpovědné za vrácení státní podpory, kterou získal kterýkoli z nich,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobci osm žalobních důvodů.

1.

První žalobní důvod vycházející z nepříslušnosti a zneužití pravomoci. Komise tím, že nesprávně kvalifikovala výkon rozhodčího nálezu ICSID (dále jen „nález“) jako poskytnutí státní podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, uplatňuje pravomoc, které jí náleží v souvislosti se státní podporou, kterou poskytuje Rumunsko po jeho přistoupení do EU, retrospektivně na období před přistoupením. Komise zjevně nemá pravomoc jednat v souvislosti se státní podporou tímto způsobem. Přijetí rozhodnutí, které má zjevně takový cíl a účinek, dále představuje zneužití pravomoci.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 107 odst. 1 SFEU.

Zaprvé v rozhodnutí není prokázána existence hospodářské výhody, protože se za neslučitelnou podporu považuje výkon/provedení nálezu. V této věci jsou splněny podmínky vyplývající z rozsudku Asteris (rozsudek ze dne 27. září 1998, Asteris a další, 106/87 až 120/87). Případná výhoda (quod non) předcházela přistoupení Rumunska do EU, a proto nespadá do působnosti pravidel EU o státní podpoře. Zadruhé v rozhodnutí není prokázána existence selektivity. Dvoustranná smlouva o investicích uzavřená mezi Rumunskem a Švédskem (dále jen „DSI“ – právní základ nálezu) vytváří systém obecné odpovědnosti, který se se stejným způsobem použije na každého investora. Zatřetí v tomto rozhodnutí není prokázáno, že dotčené opatření lze přičíst rumunskému státu. Rumunsko nemá žádnou posuzovací pravomoc, pokud jde o výkon nálezu.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení článku 351 SFEU a obecných právních zásad. Článek 351 SFEU chrání povinnosti, které Rumunsko přijalo na základě výkonu DSI se Švédskem v době, kdy šlo ještě o smlouvu mezi členským státem (Švédsko) a třetí zemí (Rumunskem), proti jakýmkoli případným účinkům pravidel EU o státní podpoře v období po přistoupení Rumunska.

4.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z porušení zásady ochrany legitimního očekávání. Orgány EU aktivně podporovaly uzavírání DSI a vytvářely tak legitimní očekávání, že snaha o dodržování těchto smluv prostřednictvím rozhodčího řízení nebude například na základě pravidel o státní podpoře blokována.

5.

Podpůrně pátý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že podpora by měla být považována za slučitelnou podporu. Dotčené vnitrostátní opatření, které bylo důvodem rozhodčího řízení a nálezu nebylo nikdy předmětem pravomocného rozhodnutí o neslučitelnosti. Bylo každopádně slučitelné s pravidly EU o státních podporách.

6.

Podpůrně šestý žalobní důvod vycházející z toho, že rozhodnutí nesprávně identifikuje příjemce údajné podpory. V tomto rozhodnutí se neprokázalo, že Viorel a Ioan Micula jsou součástí údajné jedné hospodářské jednotky, nebo, že v tomto případě jedna hospodářská jednotka existuje.

7.

Sedmý žalobní důvod vycházející, jimiž je rozhodnutí stiženo, pokud jde povinnost vrácení podpory. Jelikož jsou v rozhodnutí nesprávně identifikováni příjemci údajné podpory, nařizuje vrácení podpory jednotlivcům a podnikům, kteří nejsou příjemci údajné pomoci.

8.

Osmý žalobní důvod vycházející z porušení podstatné formální náležitosti (práva být vyslechnut). Rozhodnutí o formálním zahájení vyšetřovací řízení neuvedlo žalobkyně European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing a Transilvania General Import-Export.