22.2.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 68/30


Жалба, подадена на 28 ноември 2015 г. — Micula и др./Комисия

(Дело T-704/15)

(2016/C 068/40)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Viorel Micula (Орадя, Румъния), European Drinks SA (Щей, Румъния), Rieni Drinks SA (Риени, Румъния), Transilvania General Import-Export SRL (Орадя), West Leasing International SRL (Панташещ, Румъния) (представители: J. Derenne, A. Dashwood, D. Vallindas, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Общия съд:

да отмени Решение (ЕС) 2015/1470 на Комисията от 30 март 2015 г. относно държавна помощ SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), приведена в действие от Румъния (Изпълнение на арбитражно решение по дело Micula срещу Румъния от 11 декември 2013 г. (нотифицирано под номер C(2015) 2112) (OВ L 232, стp. 43),

алтернативно, да отмени обжалваното решение, доколкото то:

идентифицира Viorel Micula като „предприятие“ и в резултат на това като част от твърдяната икономическа единица получател на помощта,

идентифицира получателя на помощта като една икономическа единица, включваща: Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, и

в член 2, параграф 2 постановява Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food SA, S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL и West Leasing SRL да отговарят солидарно за възстановяване на държавната помощ,

да осъди Комисията да поеме разноските в настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат осем основания.

1.

Първото основание е изведено от липсата на компетентност и злоупотреба с правомощия. Чрез неправилното характеризиране на изпълнението на арбитражното решение на ICSID („присъждането“) като предоставяне на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС, Комисията в действителност упражнява права, каквито тя има във връзка с държавната помощ, предоставена от Румъния след присъединяването на страната към ЕС, с обратна сила, спрямо предприсъединителния период. Комисията явно няма компетентност да използва правомощията си във връзка с държавната помощ по този начин. Приемането на решение с такава цел и последици освен това включва злоупотреба с тези правомощия.

2.

Второто основание е изведено от нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС

Първо, в решението не се установява наличието на икономическо предимство, тъй като то идентифицира изпълнението/прилагането на присъждането като несъвместима помощ. Настоящият случай отговаря на условията, определени в съдебната практика Asteris (решение от 27 септември 1988 г. Asteris и др., 106/87 — 120/87). Всяко предимство (quod non) предхожда присъединяването на Румъния към ЕС и следователно е извън приложното поле на правилата на ЕС относно държавната помощ. Второ, в решението не се установява наличието на избирателност. Двустранното инвестиционно споразумение Румъния—Швеция („BIT“ — правното основание за присъденото) установява система на обща отговорност, която е приложима еднакво спрямо всеки инвеститор. Трето, в решението не се установява, че Румъния може да носи отговорност за разглежданата мярка. Румъния няма свобода на преценка относно изпълнението на присъденото.

3.

Третото основание е изведено от нарушение на член 351 ДФЕС и на общите принципи на правото. Член 351 ДФЕС защитава задълженията, поети от Румъния посредством изпълнението на BIT с Швеция, докато то е било все още споразумение между държава членка (Швеция) и трета страна (Румъния), срещу всякакви възможни последици от присъединяването на правилата на ЕС относно държавната помощ.

4.

Четвъртото основание е изведено от нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания. Институциите на ЕС активно са окуражавали сключването на BIT и следователно са способствали за поддържането на оправдани правни очаквания за това, че усилието за привеждане в сила на такова BIT посредством арбитраж няма да бъде блокирано, например по силата на правилата относно държавната помощ.

5.

Петото основание, алтернативно, е изведено от преценката, че твърдяната помощ трябва да се счита за съвместима. Разглежданата национална мярка, която стои в основата на арбитражното производство и на присъждането не е била преценена като несъвместима с окончателно решение. При всички случаи тя би била съвместима с правилата на ЕС относно държавната помощ.

6.

Шестото основание, алтернативно, е неправилното определяне на получателите на твърдяната помощ. В решението не се установява, че в случая Viorel и Ioan Micula са част от твърдяното едно икономическо образувание.

7.

Седмото основание е изведено от грешки в постановеното с решението възстановяване. Тъй като получателите на твърдяната помощ са определени неправилно в решението, то постановява възстановяване от лица и фирми, които не са получатели на твърдяната помощ.

8.

Осмото основание е изведено от нарушение на съществено процесуално изискване (правото на изслушване). Никъде в решението за откриване на официалната процедура по разследване не се посочват жалбоподателите European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing и Transilvania General Import-Export.