1.2.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 38/69


Talan väckt den 30 november 2015 – Micula mot kommissionen

(Mål T-694/15)

(2016/C 038/93)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ioan Micula (Oradea, Rumänien) (ombud: advokat K. Struckmann, barrister G. Forwood och solicitor A. Kadri)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut (EU) 2015/1470 av den 30 mars 2015 om statligt stöd SA. 38517 (2014/C) (ex2014/NN) som genomförts av Rumänien ((skiljedom Micula mot Rumänien av den 11 december 2013) (delgiven genom C(2015) 2112)) (EUT 2015 L 323, s. 43),

i andra hand, ogiltigförklara det angripna beslutet i den del det (a) rör sökanden, (b) hindrar Rumänien från att efterkomma skiljedomen, (c) förpliktar Rumänien att återkräva oförenligt stöd, (d) förelägger sökanden solidariskt ansvar för återbetalning av stöd som mottagits av någon av de enheter som anges i artikel 2.2 i det angripna beslutet,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden åtta grunder.

1.

Första grunden: felaktig tillämpning av artikel 351 FEUF och allmänna rättsprinciper

Genom det angripna beslutet tillämpades artikel 351 FEUF och allmänna rättsprinciper felaktigt i det aktuella fallet.

2.

Andra grunden: åtgärden innebar ingen fördel

I det angripna beslutet gjordes en felaktig bedömning av huruvida åtgärden innebar en fördel för sökanden, i synnerhet fastställdes tidpunkten för när den påstådda fördelen beviljades felaktigt, alternativt genom en felaktig bedömning av huruvida ersättning i form av skadestånd innebar en fördel.

3.

Tredje grunden: åtgärden kan inte tillskrivas den rumänska staten

Det angripna beslutet fann felaktigt att den aktuella åtgärden kan tillskrivas den rumänska staten.

4.

Fjärde grunden: felaktig bedömning av om det påstådda stödet var förenligt

I det angripna beslutet gjordes en felaktig bedömning av huruvida de påstådda stödåtgärderna var förenliga.

5.

Femte grunden: mottagarna av det påstådda stödet identifierades felaktigt

I det angripna beslutet identifierades mottagarna av det påstådda stödet felaktigt, samt utan någon motivering till denna slutsats, i synnerhet felaktig identifieringen av de fysiska eller juridiska personer som utgör det påstådda stödmottagande företaget.

6.

Sjätte grunden: felaktig rättstillämpning och överskriden befogenhet

Det angripna beslutet innebar felaktig rättstillämpning och överskriden befogenhet genom att återkräva det påstådda stödet.

7.

Sjunde grunden: åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar

Det angripna beslutet innebar ett åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar.

8.

Åttonde grunden: åsidosättande av väsentliga formkrav

Det angripna beslutet innebar ett åsidosättande av väsentliga formkrav för förfarandet, i synnerhet rätten att bli hörd, artikel 108.3 FEUF och artikel 6.1 i förordning nr 659/1999 (1).


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EGT L 83, s. 1 (i ändrad lydelse).